กิจการนักเรียน | บุคลากร | พัฒนาผู้เรียน | วิชาการ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   ActivityBkS
รหัสประชาชน
รหัสผ่าน
Login
< 30101|สุนทรพจน์ภาษาไทย >
ครูผู้สอน: นายวิชาญ ชารี
ระดับชั้น: 1,2,3,4,5,6
จำนวนที่รับ: 25 คน
สถานที่เรียน: ห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
จำนวนที่ลงทะเบียน: 25 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30102|นิทานไทย >
ครูผู้สอน: นางหทัยทิพย์ ศิริชัยราวรรณ์
ระดับชั้น: 1
จำนวนที่รับ: 25 คน
สถานที่เรียน: ห้องปฏิบัติการภาษาไทย อาคาร 3
จำนวนที่ลงทะเบียน: 25 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30103|ชุมนุมห้องสมุด >
ครูผู้สอน: นางรัชนี ศรีบรรเทา
ระดับชั้น: 1,2,3
จำนวนที่รับ: 27 คน
สถานที่เรียน: ห้องสมุดโรงเรียนบัวขาว
จำนวนที่ลงทะเบียน: 27 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30105|ภาษาไทยพาเพลิน >
ครูผู้สอน: นางนิตยาภร สุลำนาจ
ระดับชั้น: 1,2,3
จำนวนที่รับ: 25 คน
สถานที่เรียน: สวนลุม
จำนวนที่ลงทะเบียน: 24 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30106|เขียนออกบอกได้ >
ครูผู้สอน: นางปฐมาภรณ์ เจริญพืช
ระดับชั้น: 1,2,3
จำนวนที่รับ: 25 คน
สถานที่เรียน: อาคาร 4(2/9)
จำนวนที่ลงทะเบียน: 20 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30107|เสน่ห์ภาษาไทย >
ครูผู้สอน: นายวรเมธ ไชยวารี
ระดับชั้น: 1,2,3
จำนวนที่รับ: 25 คน
สถานที่เรียน: ห้องหมอภาษา อาคาร3
จำนวนที่ลงทะเบียน: 25 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30109|การเขียนเชิงสร้างสรรค์ >
ครูผู้สอน: นางมณีจันทร์ ปันเป็ง
ระดับชั้น: 1,2,3
จำนวนที่รับ: 25 คน
สถานที่เรียน: อาคาร ม.3
จำนวนที่ลงทะเบียน: 18 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30110|ชุมนุมห้องสมุด >
ครูผู้สอน: นางศิริภาดา พรหมอาจ
ระดับชั้น: 4,5,6
จำนวนที่รับ: 26 คน
สถานที่เรียน: ห้องสมุด
จำนวนที่ลงทะเบียน: 26 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30111|คัดลายมือ >
ครูผู้สอน: นางเสรีรัตน์ ใจทาน
ระดับชั้น: 1,2,3,4,5,6
จำนวนที่รับ: 25 คน
สถานที่เรียน: ห้องปฏิบัติการภาษาไทย อาคาร3
จำนวนที่ลงทะเบียน: 25 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30113|รักษ์...ภาษาไทย >
ครูผู้สอน: นางศุภมัญชุ์ เครือเทียร
ระดับชั้น: 4,5,6
จำนวนที่รับ: 26 คน
สถานที่เรียน: ห้อง 641
จำนวนที่ลงทะเบียน: 26 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30201|สอนเสริมคณิตศาสตร์ >
ครูผู้สอน: นายเวียงสวรรค์ ปัตลา
ระดับชั้น: 1,2,3
จำนวนที่รับ: 25 คน
สถานที่เรียน: ห้อง ม.3
จำนวนที่ลงทะเบียน: 25 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30202|นักศึกษาวิชาทหาร >
ครูผู้สอน: นายธีรวัฒน์ เหลาสุภาพ
ระดับชั้น: 4
จำนวนที่รับ: 120 คน
สถานที่เรียน: สนามฟุตบอล
จำนวนที่ลงทะเบียน: 105 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30203|MathLove >
ครูผู้สอน: นายอำนาจ บุตรสุริย์
ระดับชั้น: 1
จำนวนที่รับ: 25 คน
สถานที่เรียน: ห้อง ม.1/11
จำนวนที่ลงทะเบียน: 11 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30204|คณิตศาสตร์หรรษา >
ครูผู้สอน: นางสาวอวยชัย สุขสวาง
ระดับชั้น: 2
จำนวนที่รับ: 25 คน
สถานที่เรียน: ห้อง 421
จำนวนที่ลงทะเบียน: 25 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30205|เรขาคณิต GeoGebra >
ครูผู้สอน: นายพิพัฒน์พร อุดมพันธ์
ระดับชั้น: 1,2,3,4,5,6
จำนวนที่รับ: 25 คน
สถานที่เรียน: อาคาร 6 ชั้น 1
จำนวนที่ลงทะเบียน: 25 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30206|Math online marketing >
ครูผู้สอน: นางอัญชนา ศรีปาน
ระดับชั้น: 1,2,3,4,5,6
จำนวนที่รับ: 25 คน
สถานที่เรียน: ห้อง ม.1/7
จำนวนที่ลงทะเบียน: 14 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30207|ติวโอเน็ตคณิตศาสตร์ >
ครูผู้สอน: นายทรงศักดิ์​ ศรีสว่างวงค์
ระดับชั้น: 6
จำนวนที่รับ: 25 คน
สถานที่เรียน: ห้อง 643
จำนวนที่ลงทะเบียน: 0 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30208|คณิตศาสตร์ ม.ปลาย >
ครูผู้สอน: นางประสิทธิ์ ศรีสาพันธ์
ระดับชั้น: 4,5,6
จำนวนที่รับ: 25 คน
สถานที่เรียน: ห้อง ม.5/9
จำนวนที่ลงทะเบียน: 5 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30209|คณิตสัญจร >
ครูผู้สอน: นางมณฑิชา ศรีสว่างวงค์
ระดับชั้น: 4
จำนวนที่รับ: 25 คน
สถานที่เรียน: ห้อง624 อาคาร6
จำนวนที่ลงทะเบียน: 8 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30210|ติวคณิตศาสตร์ ม.4 >
ครูผู้สอน: นางวราภรณ์ ภูผาสุข
ระดับชั้น: 4
จำนวนที่รับ: 25 คน
สถานที่เรียน: ห้อง 724 อาคาร 7
จำนวนที่ลงทะเบียน: 16 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30211|รูบิค บิดบิด สมองไบรท์ >
ครูผู้สอน: นางณฐมน อุดมมาก
ระดับชั้น: 1,2,3
จำนวนที่รับ: 25 คน
สถานที่เรียน: ห้อง 624
จำนวนที่ลงทะเบียน: 25 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30213|คณิตคิดสนุก >
ครูผู้สอน: นางนุชนาท โชติบุญ
ระดับชั้น: 4,5,6
จำนวนที่รับ: 25 คน
สถานที่เรียน: ห้อง ม.4/1
จำนวนที่ลงทะเบียน: 25 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30216|คณิตคิดสนุก >
ครูผู้สอน: นางพรทิพย์ นาตรีชน
ระดับชั้น: 5
จำนวนที่รับ: 25 คน
สถานที่เรียน: ห้องคณิตศาสตร์
จำนวนที่ลงทะเบียน: 12 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30218|โลกคณิตศาสตร์ >
ครูผู้สอน: นางนันทนา ศรีจำพลัง
ระดับชั้น: 3
จำนวนที่รับ: 25 คน
สถานที่เรียน: ห้อง ม.3/11
จำนวนที่ลงทะเบียน: 28 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30219|คณิตศาสตร์ >
ครูผู้สอน: นายมะรุธ เครือเทียร
ระดับชั้น: 6
จำนวนที่รับ: 25 คน
สถานที่เรียน: ห้อง ม. 6
จำนวนที่ลงทะเบียน: 9 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30220|คลีนิกคณิตศาสตร์ >
ครูผู้สอน: นางสาวสุภลักษณ์ ไชยขันธ์
ระดับชั้น: 3
จำนวนที่รับ: 25 คน
สถานที่เรียน: ห้อง ม.3/9
จำนวนที่ลงทะเบียน: 6 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30221|A-math >
ครูผู้สอน: นางทิวาพร แก้วคำสอน
ระดับชั้น: 1,2,3,4,5,6
จำนวนที่รับ: 30 คน
สถานที่เรียน: ห้องสะเต็มอาคาร 3
จำนวนที่ลงทะเบียน: 29 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30222|เสริมคิดคณิตศาสตร์ >
ครูผู้สอน: นางรัศมี เสนาะเสียง
ระดับชั้น: 1
จำนวนที่รับ: 25 คน
สถานที่เรียน: ห้อง ม.1/1
จำนวนที่ลงทะเบียน: 12 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30223|สื่อคิดคณิตศาสตร์ >
ครูผู้สอน: นางชรินทร์ทิพย์ พลเยี่ยม
ระดับชั้น: 1,2,3
จำนวนที่รับ: 25 คน
สถานที่เรียน: ห้อง ม.1/10
จำนวนที่ลงทะเบียน: 25 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30224|108 หลักคิด พิชิตคณิตศาสตร์ >
ครูผู้สอน: นางสาวจันศรี สีสถาน
ระดับชั้น: 2
จำนวนที่รับ: 25 คน
สถานที่เรียน: ห้อง ม.2/11 อาคาร7
จำนวนที่ลงทะเบียน: 12 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30226|เสริมคณิตศาสตร์ ม.4 >
ครูผู้สอน: นางนิตยา ณ กาฬสินธุ์
ระดับชั้น: 4
จำนวนที่รับ: 25 คน
สถานที่เรียน: ห้อง ม.4/3
จำนวนที่ลงทะเบียน: 14 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30301|เลี้ยงปลาสวยงาม >
ครูผู้สอน: นายเจษฎา มีตา
ระดับชั้น: 1,2,3,4,5,6
จำนวนที่รับ: 25 คน
สถานที่เรียน: อาคารเรียน ม.3
จำนวนที่ลงทะเบียน: 25 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30302|ชีวคือชีวิต >
ครูผู้สอน: นางธมนวรรณ สุขเกษม
ระดับชั้น: 6
จำนวนที่รับ: 26 คน
สถานที่เรียน: ห้อง ม.6/7
จำนวนที่ลงทะเบียน: 26 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30303|เรียนแล้วรวย >
ครูผู้สอน: นายเรม่อน พื้นอินทร์
ระดับชั้น: 6
จำนวนที่รับ: 25 คน
สถานที่เรียน: ห้องสมุดดิจิทัล
จำนวนที่ลงทะเบียน: 25 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30304|BIO TEST >
ครูผู้สอน: นางสาวกัญพัชร แสงกล้า
ระดับชั้น: 6
จำนวนที่รับ: 25 คน
สถานที่เรียน: อาคาร 6
จำนวนที่ลงทะเบียน: 25 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30305|คอมพิวเตอร์ >
ครูผู้สอน: นายสุทธิศักดิ์ คัดนาหงษ์
ระดับชั้น: 1,2,3,4,5,6
จำนวนที่รับ: 27 คน
สถานที่เรียน: ห้องคอมพิวเตอร์
จำนวนที่ลงทะเบียน: 27 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30307|วิทย์ออนไลน์ >
ครูผู้สอน: นางสาวอรนุช ศรีโพธิ์ชัย
ระดับชั้น: 1,2,3,4,5,6
จำนวนที่รับ: 25 คน
สถานที่เรียน: ห้องโครงงานวิทยาศาสตร์ อาคาร 4
จำนวนที่ลงทะเบียน: 25 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30308|วิทย์คิดประดิษฐ์ >
ครูผู้สอน: นางสาวณชลนิภา หาญกุล
ระดับชั้น: 1,2,3
จำนวนที่รับ: 25 คน
สถานที่เรียน: ห้อง lab วิทยาศาสตร์ ม.2
จำนวนที่ลงทะเบียน: 24 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30309|วิทย์ DIY >
ครูผู้สอน: นางสาวกชมน พันธุ์บุญมี
ระดับชั้น: 1,2,3
จำนวนที่รับ: 25 คน
สถานที่เรียน: ห้อง Lab วิทย์ 1
จำนวนที่ลงทะเบียน: 25 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30310|โครงงานวิทย์ ม.ต้น >
ครูผู้สอน: นางพัชนียา ยุระตา
ระดับชั้น: 1,2,3
จำนวนที่รับ: 25 คน
สถานที่เรียน: ห้อง Lab วิทย์ ม.3
จำนวนที่ลงทะเบียน: 25 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30311|เรียนรู้สบู่สูตรเราเอง >
ครูผู้สอน: นางสาวเนตรนภางค์ อุทโท
ระดับชั้น: 4,5,6
จำนวนที่รับ: 26 คน
สถานที่เรียน: อาคาร 5
จำนวนที่ลงทะเบียน: 26 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30312|นักศึกษาวิชาทหาร >
ครูผู้สอน: ว่าที่ ร.ต. พรชัย ศรีปาน
ระดับชั้น: 6
จำนวนที่รับ: 75 คน
สถานที่เรียน: สนามฟุตบอล
จำนวนที่ลงทะเบียน: 73 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30313|Bio Club >
ครูผู้สอน: นางนุช เข็มรัมย์
ระดับชั้น: 6
จำนวนที่รับ: 25 คน
สถานที่เรียน: ห้องปฏิบัติการชีววิทยา (531)
จำนวนที่ลงทะเบียน: 18 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30314|ฟิสิกส์หรรษา >
ครูผู้สอน: นางรัตน์สุดา ไทวังคำศิริชินวงศ์
ระดับชั้น: 5
จำนวนที่รับ: 25 คน
สถานที่เรียน: ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ (ห้อง538)
จำนวนที่ลงทะเบียน: 11 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30315|คนรักต้นไม้ >
ครูผู้สอน: นางสาวดารณี จงสมชัย
ระดับชั้น: 4
จำนวนที่รับ: 25 คน
สถานที่เรียน: สวนวิทยาศาสตร์ หน้าอาคาร 5
จำนวนที่ลงทะเบียน: 25 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30316|ดาราศาสตร์ >
ครูผู้สอน: นางพิมพกา บุตรแสนคม
ระดับชั้น: 6
จำนวนที่รับ: 25 คน
สถานที่เรียน: อาคาร 6
จำนวนที่ลงทะเบียน: 25 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30318|ติวฟิสิกส์ >
ครูผู้สอน: นายวินัย บุญ​โพธิ์​
ระดับชั้น: 4,5,6
จำนวนที่รับ: 26 คน
สถานที่เรียน: อาคาร ​5
จำนวนที่ลงทะเบียน: 26 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30319|พับกระดาษ >
ครูผู้สอน: นายโสภณ นาตรีชน
ระดับชั้น: 4,5,6
จำนวนที่รับ: 25 คน
สถานที่เรียน: ห้อง 522 ห้องเคมี2
จำนวนที่ลงทะเบียน: 25 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30320|เคมีหรรษา >
ครูผู้สอน: นางสุจิตราภรณ์ สามเพชรเจริญ
ระดับชั้น: 5
จำนวนที่รับ: 27 คน
สถานที่เรียน: ห้องเคมี 2
จำนวนที่ลงทะเบียน: 27 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30321|เคมีในชีวิตประจำวัน >
ครูผู้สอน: นางยุพาภรณ์ สาระขันธ์
ระดับชั้น: 6
จำนวนที่รับ: 25 คน
สถานที่เรียน: อาคาร 6
จำนวนที่ลงทะเบียน: 0 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30322|ทักษะวิทยาศาสตร์ >
ครูผู้สอน: นางจุฑาทิพย์ ศรีพลอย
ระดับชั้น: 2
จำนวนที่รับ: 25 คน
สถานที่เรียน: ห้องวิทยาศาสตร์ ม.2 (217)
จำนวนที่ลงทะเบียน: 4 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30323|ชีวิตชีวา >
ครูผู้สอน: นางกุลศิริ บุญอาษา
ระดับชั้น: 6
จำนวนที่รับ: 25 คน
สถานที่เรียน: อาคาร 6
จำนวนที่ลงทะเบียน: 1 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30324|ติวเคมี ม.4 >
ครูผู้สอน: นางกมลพรรณ กุลอาจศรี
ระดับชั้น: 4
จำนวนที่รับ: 25 คน
สถานที่เรียน: ห้อง 521
จำนวนที่ลงทะเบียน: 20 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30326|โครงงานวิทยาศาสตร์ >
ครูผู้สอน: นายสมชนะ ปัตลา
ระดับชั้น: 4,5,6
จำนวนที่รับ: 25 คน
สถานที่เรียน: ห้องโครงงานวิทยาศาสตร์ อาคาร 5
จำนวนที่ลงทะเบียน: 23 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30327|ไม้บอนไซ >
ครูผู้สอน: นายเทเวศร์ อัฐนาค
ระดับชั้น: 1,2,3
จำนวนที่รับ: 26 คน
สถานที่เรียน: ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ม.2 อาคาร4
จำนวนที่ลงทะเบียน: 26 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30328|อนุรักษ์ธรรมชาติ >
ครูผู้สอน: นางรุ่งลาวรรณ สาระนันท์
ระดับชั้น: 1,2,3
จำนวนที่รับ: 25 คน
สถานที่เรียน: อาคาร 2
จำนวนที่ลงทะเบียน: 25 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30331|สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน >
ครูผู้สอน: นางสาวอัจฉรา ไชยขันธุ์
ระดับชั้น: 4,5,6
จำนวนที่รับ: 25 คน
สถานที่เรียน: อาคารสวนพฤกษศาสตร์
จำนวนที่ลงทะเบียน: 25 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30332|วิทย์คิดประดิษฐ์ >
ครูผู้สอน: นางยุภาวดี มีตา
ระดับชั้น: 2
จำนวนที่รับ: 25 คน
สถานที่เรียน: ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ม.2
จำนวนที่ลงทะเบียน: 25 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30333|นักทดลอง >
ครูผู้สอน: นางสาวสุจิตร์ตา แสงนาโก
ระดับชั้น: 1,2,3
จำนวนที่รับ: 25 คน
สถานที่เรียน: ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ม.3
จำนวนที่ลงทะเบียน: 25 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30334|สนุกกับวิทย์ 1 >
ครูผู้สอน: นางพนารินทร์ สวัสดิ์ตระกูล
ระดับชั้น: 1,2
จำนวนที่รับ: 25 คน
สถานที่เรียน: ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ม.1
จำนวนที่ลงทะเบียน: 24 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30335|คอมพิวเตอร์กราฟฟิก >
ครูผู้สอน: นางสาวอรนุช ฤทธิโรจน์
ระดับชั้น: 1,2,3
จำนวนที่รับ: 25 คน
สถานที่เรียน: ห้องคอมพิวเตอร์ (612)
จำนวนที่ลงทะเบียน: 25 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30337|หุ่นยนต์ >
ครูผู้สอน: นายธีระวุฒิ โพธิ์นอก
ระดับชั้น: 1,2,3,4,5,6
จำนวนที่รับ: 26 คน
สถานที่เรียน: ห้อง 111
จำนวนที่ลงทะเบียน: 26 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30338|คอมพิวเตอร์ ม.ต้น >
ครูผู้สอน: นายร่วมชาติ ชัยนา
ระดับชั้น: 1,2,3
จำนวนที่รับ: 25 คน
สถานที่เรียน: ห้องคอมพิวเตอร์ ห้อง 631
จำนวนที่ลงทะเบียน: 25 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30340|คอมพิวเตอร์ ม.ต้น >
ครูผู้สอน: นายสุรเชษฐ์ นิตย์วัน
ระดับชั้น: 2,3
จำนวนที่รับ: 25 คน
สถานที่เรียน: ห้องคอมพิวเตอร์ ม.3
จำนวนที่ลงทะเบียน: 25 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30401|นักศึกษาวิชาทหาร >
ครูผู้สอน: นายณัฐธีร์ สุทธิพงษ์วรโชติ
ระดับชั้น: 5
จำนวนที่รับ: 45 คน
สถานที่เรียน: สนามฟุตบอล
จำนวนที่ลงทะเบียน: 41 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30402|TO BE NUMBER ONE >
ครูผู้สอน: นางสาวปนัดดา ไชยะมะณี
ระดับชั้น: 1,2,3,4,5,6
จำนวนที่รับ: 25 คน
สถานที่เรียน: ห้อง TO BE NUMBER ONE (ข้างห้องปกครอง)
จำนวนที่ลงทะเบียน: 24 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30403|อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม >
ครูผู้สอน: นางสาวพิมลพรรณ โพธิขันซ้าย
ระดับชั้น: 1,2,3
จำนวนที่รับ: 25 คน
สถานที่เรียน: สวนลุม
จำนวนที่ลงทะเบียน: 25 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30404|ติวสังคม 1 >
ครูผู้สอน: นางสุเพ็ญณี รุทเทวิน
ระดับชั้น: 1,2,3
จำนวนที่รับ: 25 คน
สถานที่เรียน: ห้อง ม.3/10
จำนวนที่ลงทะเบียน: 23 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30405|อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม >
ครูผู้สอน: นางสุเรียน รัตนวรรณี
ระดับชั้น: 4,5,6
จำนวนที่รับ: 25 คน
สถานที่เรียน: หน้าห้องสมุด
จำนวนที่ลงทะเบียน: 25 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30406|สมาธิสร้างสรรค์ >
ครูผู้สอน: นางจารุมาศ ณ กาฬสินธุ์
ระดับชั้น: 1,2,3
จำนวนที่รับ: 25 คน
สถานที่เรียน: ห้อง ม.1/3
จำนวนที่ลงทะเบียน: 25 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30407|โครงงานสังคมศึกษา >
ครูผู้สอน: นางสาวสุภาพร ชมระกา
ระดับชั้น: 4,5,6
จำนวนที่รับ: 25 คน
สถานที่เรียน: ม้าหินอ่อนหน้าห้องสมุด
จำนวนที่ลงทะเบียน: 0 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30410|ศาสนาพาสนุก >
ครูผู้สอน: นางสาวเพลินจิต สุวรรณวงษ์
ระดับชั้น: 1,2,3,4,5,6
จำนวนที่รับ: 35 คน
สถานที่เรียน: ห้อง ม.4/4
จำนวนที่ลงทะเบียน: 35 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30411|ท่องโลกกว้าง >
ครูผู้สอน: นางสาวจงจิตร์ หงษ์บุญเรือง
ระดับชั้น: 3
จำนวนที่รับ: 25 คน
สถานที่เรียน: ห้อง ม.3/1
จำนวนที่ลงทะเบียน: 25 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30412|ติวสังคม ม.ปลาย >
ครูผู้สอน: นางสาวดวงสมร อัฐนาค
ระดับชั้น: 4,5,6
จำนวนที่รับ: 25 คน
สถานที่เรียน: ห้อง ม.5/3
จำนวนที่ลงทะเบียน: 5 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30413|ธนาคารโรงเรียน >
ครูผู้สอน: นางบุษกร สุวรดี
ระดับชั้น: 4,5,6
จำนวนที่รับ: 25 คน
สถานที่เรียน: ธนาคารโรงเรียนบัวขาว
จำนวนที่ลงทะเบียน: 4 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30414|อย.น้อย >
ครูผู้สอน: นางมณธิดา จิตต์พงษ์
ระดับชั้น: 1,2,3
จำนวนที่รับ: 25 คน
สถานที่เรียน: อาค่าร ม.2 ห้อง 414
จำนวนที่ลงทะเบียน: 22 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30415|สมาธิสร้างสรรค์ >
ครูผู้สอน: นางนภาพันธ์​ จันทมาลี
ระดับชั้น: 4,5,6
จำนวนที่รับ: 25 คน
สถานที่เรียน: ห้อง ม.5/8
จำนวนที่ลงทะเบียน: 7 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30416|พับกระดาษหรรษา >
ครูผู้สอน: นายชัยวัฒน์ เจริญชาติ
ระดับชั้น: 1,2,3
จำนวนที่รับ: 25 คน
สถานที่เรียน: ห้อง ม.1/5
จำนวนที่ลงทะเบียน: 25 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30417|TO BE NUMBER ONE DANCERCISE M. 1 >
ครูผู้สอน: นางสาวกรพินธุ์ ไชยะมะณี
ระดับชั้น: 1
จำนวนที่รับ: 25 คน
สถานที่เรียน: ห้อง TO BE NUMBER ONE (ข้างห้องปกครอง)
จำนวนที่ลงทะเบียน: 12 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30501|ตะกร้อ >
ครูผู้สอน: นายวันชัย โอษะคลัง
ระดับชั้น: 4,5,6
จำนวนที่รับ: 26 คน
สถานที่เรียน: สนามตะกร้อ อาคารอเนกประสงค์บุญไกรสร (โดม)
จำนวนที่ลงทะเบียน: 25 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30502|นวดแผนไทย >
ครูผู้สอน: นายไพวัลย์ สุวรดี
ระดับชั้น: 1,2,3
จำนวนที่รับ: 25 คน
สถานที่เรียน: หอประชุมบุญไกรสร
จำนวนที่ลงทะเบียน: 24 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30504|อย.น้อย​ >
ครูผู้สอน: นางนัฐธิดา​ เหล่านายอ
ระดับชั้น: 1,2,3
จำนวนที่รับ: 25 คน
สถานที่เรียน: ห้องพยาบาล
จำนวนที่ลงทะเบียน: 22 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30505|กรีฑา >
ครูผู้สอน: นายวัชิระ​ พนม​แก่น​ณ์
ระดับชั้น: 1,2,3,4
จำนวนที่รับ: 50 คน
สถานที่เรียน: ห้องพลศึกษา
จำนวนที่ลงทะเบียน: 30 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30508|บาสเกตบอล >
ครูผู้สอน: นางสาวพวงผกา ณ กาฬสินธุ์
ระดับชั้น: 1,2,3
จำนวนที่รับ: 25 คน
สถานที่เรียน: สนามบาสเกตบอล
จำนวนที่ลงทะเบียน: 23 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30509|ฟุตบอลพื้นฐานฯ >
ครูผู้สอน: นายวรธน กุลเสนชัย
ระดับชั้น: 1
จำนวนที่รับ: 25 คน
สถานที่เรียน: สนามฟุตบอลกลางแจ้ง
จำนวนที่ลงทะเบียน: 25 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30510|ตะกร้อ >
ครูผู้สอน: นายชาญชัย ศรีหาคลัง
ระดับชั้น: 1,2,3
จำนวนที่รับ: 25 คน
สถานที่เรียน: สนามตะกร้ออาคารอเนกประสงค์บุญไกรสร
จำนวนที่ลงทะเบียน: 25 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30601|แข่งขันวาดภาพระบายสี >
ครูผู้สอน: นายชัยวัฒน์ สิเนฮะ
ระดับชั้น: 1,2,3,4,5,6
จำนวนที่รับ: 28 คน
สถานที่เรียน: ห้องศิลปะ
จำนวนที่ลงทะเบียน: 27 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30602|นาฏศิลป์ >
ครูผู้สอน: พิสิทธิ์ ปักสังขะเนย์
ระดับชั้น: 1-6
จำนวนที่รับ: 25 คน
สถานที่เรียน: ห้องนาฏศิลป์
จำนวนที่ลงทะเบียน: 6 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30604|ดนตรีไทย >
ครูผู้สอน: นายสุริยันต์ อรัญวาส
ระดับชั้น: 1,2,3,4,5,6
จำนวนที่รับ: 27 คน
สถานที่เรียน: อาคารกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ชั้นล่าง)
จำนวนที่ลงทะเบียน: 27 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30607|วงโยธวาทิต >
ครูผู้สอน: นายศิริพงศ์ โคตรวิถี
ระดับชั้น: 1,2,3,4,5,6
จำนวนที่รับ: 25 คน
สถานที่เรียน: ตึกศิลปะ
จำนวนที่ลงทะเบียน: 24 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30608|ศิลปะปั้นดินน้ำมันสร้างสรรค์ >
ครูผู้สอน: นายขุนทอง สุขทวี
ระดับชั้น: 1,2,3
จำนวนที่รับ: 25 คน
สถานที่เรียน: ตึกศิลป์
จำนวนที่ลงทะเบียน: 25 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30609|ดนตรีพื้นบ้าน >
ครูผู้สอน: นายธีระพล มงคลศิริ
ระดับชั้น: 1,2,3,4,5,6
จำนวนที่รับ: 27 คน
สถานที่เรียน: อาคารศิลปะ
จำนวนที่ลงทะเบียน: 27 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30701|เกษตรวิถีใหม่ >
ครูผู้สอน: นายชวิน พงษ์มา
ระดับชั้น: 2
จำนวนที่รับ: 25 คน
สถานที่เรียน: ห้องปฏิบัติการการงานอาชีพข้างอาคาร 4
จำนวนที่ลงทะเบียน: 12 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30703|คนรักช่าง >
ครูผู้สอน: นายนนทนันท์ เพิ่มขึ้น
ระดับชั้น: 1,2,3
จำนวนที่รับ: 25 คน
สถานที่เรียน: ห้องเรียนช่าง อาคารกลุ่มสาระการงานอาชีพ
จำนวนที่ลงทะเบียน: 25 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30704|เกษตรธรรมชาติ >
ครูผู้สอน: นายอธิบดี แสนชมภู
ระดับชั้น: 1,2,3
จำนวนที่รับ: 25 คน
สถานที่เรียน: สำนักงานนักการ
จำนวนที่ลงทะเบียน: 25 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30710|งานประดิษฐ์ >
ครูผู้สอน: นายวรการ กุลศิริ
ระดับชั้น: 1,2,3
จำนวนที่รับ: 25 คน
สถานที่เรียน: ห้องการงานอาชีพ
จำนวนที่ลงทะเบียน: 25 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30715|มาลัย-บายศรีงาม >
ครูผู้สอน: นางคณภร นิลโสม
ระดับชั้น: 1,2,3,4,5,6
จำนวนที่รับ: 25 คน
สถานที่เรียน: อาคารงานเกษตร (ประตู3)
จำนวนที่ลงทะเบียน: 21 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30717|งานประดิษฐ์ >
ครูผู้สอน: นายชัชวาล สายสมบัติ
ระดับชั้น: 4,5,6
จำนวนที่รับ: 25 คน
สถานที่เรียน: ห้องเรียนการงานอาชีพ
จำนวนที่ลงทะเบียน: 16 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30804|ลูกเสือวิสามัญ >
ครูผู้สอน: นายรัฐพล หาญสินธุ์
ระดับชั้น: 1,2,3,4,5,6
จำนวนที่รับ: 35 คน
สถานที่เรียน: หน้าห้องลูกเสือ
จำนวนที่ลงทะเบียน: 30 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30805|GAT CONNEC >
ครูผู้สอน: นายสมศักดิ์ เรืองจรัส
ระดับชั้น: 4,5,6
จำนวนที่รับ: 25 คน
สถานที่เรียน: ห้อง ม.6/3
จำนวนที่ลงทะเบียน: 11 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30806|ตามรอยพ่อ >
ครูผู้สอน: นางสาวอัจฉริยา หนองห้าง
ระดับชั้น: 4,5,6
จำนวนที่รับ: 25 คน
สถานที่เรียน: เรือนเพาะชำ อาคารเกษตร
จำนวนที่ลงทะเบียน: 10 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30807| ครอสเวิร์ด >
ครูผู้สอน: นางสาวอุไรพรรณ อุปนิ
ระดับชั้น: 1,2,3,4,5,6
จำนวนที่รับ: 25 คน
สถานที่เรียน: ห้องแล็ปภาษาอังกฤษ อาคาร 1
จำนวนที่ลงทะเบียน: 25 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30810|English for daily life >
ครูผู้สอน: นางอ่อนศรี ไชยขันธ์
ระดับชั้น: 4,5,6
จำนวนที่รับ: 25 คน
สถานที่เรียน: ห้อง ม. 5/1
จำนวนที่ลงทะเบียน: 5 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30811|ตามรอยพ่อ >
ครูผู้สอน: นางสาวจิตตาภัทร์ บุญมี
ระดับชั้น: 4,5,6
จำนวนที่รับ: 25 คน
สถานที่เรียน: เรือนเพาะชำ
จำนวนที่ลงทะเบียน: 9 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30813|Puzzle Word Game (ปริศนาอักษรไขว้) >
ครูผู้สอน: นางลัดดาวัลย์ บุญเรือง
ระดับชั้น: 1,2,3,4,5,6
จำนวนที่รับ: 26 คน
สถานที่เรียน: ห้อง ม. 1/7
จำนวนที่ลงทะเบียน: 26 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30814|TO​ BE​ ​NUMBER​ ONE​ >
ครูผู้สอน: นายอักษร​ ทองหล่อ
ระดับชั้น: 1,2,3,4,5,6
จำนวนที่รับ: 26 คน
สถานที่เรียน: ห้องประชุมบัวบาน
จำนวนที่ลงทะเบียน: 26 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30815|English for fun >
ครูผู้สอน: นายโชติรัตน์ โพธิขันซ้าย
ระดับชั้น: 6
จำนวนที่รับ: 26 คน
สถานที่เรียน: ห้อง 625
จำนวนที่ลงทะเบียน: 26 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30817|จิตอาสา >
ครูผู้สอน: นายวรุตม์ ไชยสุข
ระดับชั้น: 1,2,3
จำนวนที่รับ: 27 คน
สถานที่เรียน: ศาลาข้างห้องปกครอง
จำนวนที่ลงทะเบียน: 27 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30820|ติวภาษาอังกฤษ >
ครูผู้สอน: ดร.เอกวิทย์ อำนวย
ระดับชั้น: 6
จำนวนที่รับ: 25 คน
สถานที่เรียน: ห้อง ม. 6/2
จำนวนที่ลงทะเบียน: 18 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30822|เฮฮาภาษาจีน >
ครูผู้สอน: นายเมธา ภูผ่านแก้ว
ระดับชั้น: 1,2,3
จำนวนที่รับ: 30 คน
สถานที่เรียน: ห้องภาษาจีน
จำนวนที่ลงทะเบียน: 29 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30823|ภาษาจีนม.ปลาย >
ครูผู้สอน: นางสาวบงกชรัตน์ พิมพรัตน์
ระดับชั้น: 4,5,6
จำนวนที่รับ: 25 คน
สถานที่เรียน: ห้อง ม.1/4
จำนวนที่ลงทะเบียน: 25 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30826|Oh! English >
ครูผู้สอน: นางสาวนันธิญา จิตรปรีดา
ระดับชั้น: 1,2,3
จำนวนที่รับ: 25 คน
สถานที่เรียน: ห้อง ม.3/4
จำนวนที่ลงทะเบียน: 25 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30827|ภาษาญี่ปุ่นปู๊นๆ >
ครูผู้สอน: นางสาวณฐพร เรืองธรรม
ระดับชั้น: 1,2,3
จำนวนที่รับ: 25 คน
สถานที่เรียน: ห้องภาษาญี่ปุ่น ชั้น 3 อาคาร 6
จำนวนที่ลงทะเบียน: 25 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30828|ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง >
ครูผู้สอน: นางงามจิต จิตจักร
ระดับชั้น: 4,5,6
จำนวนที่รับ: 25 คน
สถานที่เรียน: อาคาร 6
จำนวนที่ลงทะเบียน: 11 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30901|TCAS >
ครูผู้สอน: นางรองไร พลเยี่ยม
ระดับชั้น: 5
จำนวนที่รับ: 25 คน
สถานที่เรียน: ห้องแนะแนว
จำนวนที่ลงทะเบียน: 25 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30902|แนะแนวอาชีพ >
ครูผู้สอน: นางกนกภรณ์ แก้วประกอบ
ระดับชั้น: 5
จำนวนที่รับ: 25 คน
สถานที่เรียน: ห้อง ม.1/9
จำนวนที่ลงทะเบียน: 25 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด