กิจการนักเรียน | บุคลากร | พัฒนาผู้เรียน | วิชาการ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   ActivityBkS
รหัสประชาชน
รหัสผ่าน
Login
< 30101|ฮักภาษาไทย >
ครูผู้สอน: นายวิชาญ ชารี
ระดับชั้น: 1,2,3,4,5,6
จำนวนที่รับ: 25 คน
สถานที่เรียน: กสร.ภาษาไทย อาคาร3
จำนวนที่ลงทะเบียน: 29 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30102|นิทานไทย >
ครูผู้สอน: นางหทัยทิพย์ ศิริชัยราวรรณ์
ระดับชั้น: 1,2,3
จำนวนที่รับ: 25 คน
สถานที่เรียน: ม.1/3
จำนวนที่ลงทะเบียน: 26 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30103|ห้องสมุด ม.ต้น >
ครูผู้สอน: นางรัชนี ศรีบรรเทา
ระดับชั้น: 1,2,3
จำนวนที่รับ: 25 คน
สถานที่เรียน: ห้องสมุด
จำนวนที่ลงทะเบียน: 25 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30105|ภาษาไทยพาเพลิน >
ครูผู้สอน: นางนิตยาภร สุลำนาจ
ระดับชั้น: 1,2,3
จำนวนที่รับ: 25 คน
สถานที่เรียน: สวนลุม
จำนวนที่ลงทะเบียน: 24 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30106|ปราบลูกน้ำยุงลาย >
ครูผู้สอน: นางปฐมาภรณ์ เจริญพืช
ระดับชั้น: 1,2,3
จำนวนที่รับ: 25 คน
สถานที่เรียน: ห้องพยาบาล
จำนวนที่ลงทะเบียน: 25 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30107|ออนซอนภาษาไทย >
ครูผู้สอน: นายวรเมธ ไชยวารี
ระดับชั้น: 1,2,3
จำนวนที่รับ: 25 คน
สถานที่เรียน: ห้อง ม.2/5
จำนวนที่ลงทะเบียน: 21 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30108|เรียงร้อยถ้อยภาษา >
ครูผู้สอน: นางรัชนีย์วรรณ จันทะคุณ
ระดับชั้น: 4,5
จำนวนที่รับ: 25 คน
สถานที่เรียน: ห้อง ม.4/5
จำนวนที่ลงทะเบียน: 25 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30109|กวีรุ่นใหม่ >
ครูผู้สอน: นางมณีจันทร์ ปันเป็ง
ระดับชั้น: 1,2,3
จำนวนที่รับ: 25 คน
สถานที่เรียน: อาคาร 2
จำนวนที่ลงทะเบียน: 29 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30110|ห้องสมุด ม. ปลาย >
ครูผู้สอน: นางศิริภาดา พรหมอาจ
ระดับชั้น: 4,5,6
จำนวนที่รับ: 25 คน
สถานที่เรียน: ห้องสมุด
จำนวนที่ลงทะเบียน: 25 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30111|คัดลายมือ ม.ต้น/ม.ปลาย >
ครูผู้สอน: นางเสรีรัตน์ ใจทาน
ระดับชั้น: 1,2,3,4,5,6
จำนวนที่รับ: 25 คน
สถานที่เรียน: ห้องปฏิบัติการภาษาไทย อ.3
จำนวนที่ลงทะเบียน: 25 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30201|คณิตศาสตร์ ม.ต้น >
ครูผู้สอน: นายเวียงสวรรค์ ปัตลา
ระดับชั้น: 1,2,3
จำนวนที่รับ: 25 คน
สถานที่เรียน: ห้อง 212
จำนวนที่ลงทะเบียน: 25 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30202|นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 >
ครูผู้สอน: นายธีรวัตถ์ เหลาสุภาพ
ระดับชั้น: 4
จำนวนที่รับ: 100 คน
สถานที่เรียน: สนามฟุตบอล
จำนวนที่ลงทะเบียน: 97 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30203|คณิตคิดสร้างสรรค์ >
ครูผู้สอน: นายอำนาจ บุตรสุริย์
ระดับชั้น: 1,2,3
จำนวนที่รับ: 25 คน
สถานที่เรียน: ห้อง ม.1/11
จำนวนที่ลงทะเบียน: 22 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30204|เกมคณิต >
ครูผู้สอน: นางสาวอวยชัย สุขสวาง
ระดับชั้น: 1,2,3
จำนวนที่รับ: 25 คน
สถานที่เรียน: ห้อง 421
จำนวนที่ลงทะเบียน: 25 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30206|คณิตคิดสนุก >
ครูผู้สอน: นางสมจิต พงษ์มา
ระดับชั้น: 1,2,3
จำนวนที่รับ: 25 คน
สถานที่เรียน: ห้อง ม.1/10
จำนวนที่ลงทะเบียน: 25 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30207|แคลคูลัส >
ครูผู้สอน: นายทรงศักดิ์ ศรีสว่างวงค์
ระดับชั้น: 4,5,6
จำนวนที่รับ: 25 คน
สถานที่เรียน: ห้อง 643
จำนวนที่ลงทะเบียน: 3 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30208|คณิตคิดไม่ยาก >
ครูผู้สอน: นางประสิทธิ์ ศรีสาพันธ์
ระดับชั้น: 4,5,6
จำนวนที่รับ: 25 คน
สถานที่เรียน: ห้องเรียน 5/10
จำนวนที่ลงทะเบียน: 9 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30210|ติวคณิตศาสตร์ ม.4 >
ครูผู้สอน: นางวราภรณ์ ภูผาสุข
ระดับชั้น: 4,5,6
จำนวนที่รับ: 25 คน
สถานที่เรียน: ห้อง ม. 4/11
จำนวนที่ลงทะเบียน: 25 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30211|รูบิค >
ครูผู้สอน: นางณฐมน อุดมมาก
ระดับชั้น: 1,2,3
จำนวนที่รับ: 25 คน
สถานที่เรียน: ใต้ถุนอาคาร6
จำนวนที่ลงทะเบียน: 27 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30212|นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 >
ครูผู้สอน: ศิริณกาญจน์ ภูมิรัง
ระดับชั้น: 6
จำนวนที่รับ: 100 คน
สถานที่เรียน: สนาม
จำนวนที่ลงทะเบียน: 75 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30213|คณิตคิดสนุก >
ครูผู้สอน: นางนุชนาท โชติบุญ
ระดับชั้น: 4,5,6
จำนวนที่รับ: 25 คน
สถานที่เรียน: ม.4/1
จำนวนที่ลงทะเบียน: 23 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30216|คณิตคิดสนุก >
ครูผู้สอน: นางพรทิพย์ นาตรีชน
ระดับชั้น: 4,5,6
จำนวนที่รับ: 25 คน
สถานที่เรียน: ม.5/7
จำนวนที่ลงทะเบียน: 2 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30217|นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 >
ครูผู้สอน: นายฉลาด สายสินธุ์
ระดับชั้น: 5
จำนวนที่รับ: 100 คน
สถานที่เรียน: สนามฟุตบอล
จำนวนที่ลงทะเบียน: 72 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30218|โลกคณิตศาสตร์ >
ครูผู้สอน: นางนันทนา ศรีจำพลัง
ระดับชั้น: 3
จำนวนที่รับ: 30 คน
สถานที่เรียน: ห้องม.3/11
จำนวนที่ลงทะเบียน: 30 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30220|คณิตคิดสร้างสรรค์ >
ครูผู้สอน: นางสาวสุภลักษณ์ ไชยขันธ์
ระดับชั้น: 1,2,3
จำนวนที่รับ: 25 คน
สถานที่เรียน: ม.3/6
จำนวนที่ลงทะเบียน: 29 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30221|เอ-แม็ท (A-math) >
ครูผู้สอน: นางทิวาพร แก้วคำสอน
ระดับชั้น: 1,2,3,4,5,6
จำนวนที่รับ: 25 คน
สถานที่เรียน: อาคาร ม.3
จำนวนที่ลงทะเบียน: 22 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30222|เสริมคิดคณิตศาสตร์ม.1 >
ครูผู้สอน: นางรัศมี เสนาะเสียง
ระดับชั้น: 1
จำนวนที่รับ: 25 คน
สถานที่เรียน: ห้อง ม.1/1
จำนวนที่ลงทะเบียน: 19 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30223|สื่อคิดคณิตศาสตร์ >
ครูผู้สอน: นางอุรารัตน์ แจ่มใส
ระดับชั้น: 1,2,3
จำนวนที่รับ: 25 คน
สถานที่เรียน: อาคาร 4
จำนวนที่ลงทะเบียน: 12 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30224|TheMathOfMusic(ในดนตรีมีคณิตศาสตร์) >
ครูผู้สอน: นางจันศรี สีสถาน
ระดับชั้น: 1,2,3
จำนวนที่รับ: 25 คน
สถานที่เรียน: อาคาร4
จำนวนที่ลงทะเบียน: 4 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30225|Suduku ม.ต้น >
ครูผู้สอน: นางจุรีรัตน์ ภาจันทร์คู
ระดับชั้น: 1,2,3
จำนวนที่รับ: 25 คน
สถานที่เรียน: ม.1/6
จำนวนที่ลงทะเบียน: 25 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30226|เสริมคณิตศาสตร์ >
ครูผู้สอน: นางนิตยา ณ กาฬสินธุ์
ระดับชั้น: 4,5,6
จำนวนที่รับ: 25 คน
สถานที่เรียน: ห้อง ม.4/3
จำนวนที่ลงทะเบียน: 23 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30301|เลี้ยงปลาสวยงาม >
ครูผู้สอน: นายเจษฎา มีตา
ระดับชั้น: 1,2,3
จำนวนที่รับ: 25 คน
สถานที่เรียน: อาคาร ม.3
จำนวนที่ลงทะเบียน: 25 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30302|ชีวะคือชีวิต >
ครูผู้สอน: นางธมนวรรณ สุขเกษม
ระดับชั้น: 4,5,6
จำนวนที่รับ: 25 คน
สถานที่เรียน: สอนห้อง 5/7
จำนวนที่ลงทะเบียน: 17 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30303|เรียนแล้วรวย >
ครูผู้สอน: นายเรม่อน พื้นอินทร์
ระดับชั้น: 6
จำนวนที่รับ: 25 คน
สถานที่เรียน: ห้องสมุดดิจิทัล
จำนวนที่ลงทะเบียน: 25 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30304|สวนพฤกษศาสตร์ >
ครูผู้สอน: นางสาวกัญพัชร แสงกล้า
ระดับชั้น: 4,5,6
จำนวนที่รับ: 25 คน
สถานที่เรียน: สวนพฤกษศาสตร์
จำนวนที่ลงทะเบียน: 28 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30305|Codu Game Lab >
ครูผู้สอน: นายกฤษฎา กฤษณานนท์
ระดับชั้น: 2,3
จำนวนที่รับ: 25 คน
สถานที่เรียน: ห้อง 228
จำนวนที่ลงทะเบียน: 14 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30307|วิทย์ออนไลน์ >
ครูผู้สอน: นางสาวอรนุช ศรีโพธิ์ชัย
ระดับชั้น: 1,2,3,4,5,6
จำนวนที่รับ: 25 คน
สถานที่เรียน: หน้าอาคาร7บริเวณหน้าห้องพักครูหมวดวิทย์ม.ปลาย
จำนวนที่ลงทะเบียน: 4 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30308|วิทย์คิดประดิษฐ์ >
ครูผู้สอน: นางสาวณชลนิภา หาญกุล
ระดับชั้น: 1,2,3
จำนวนที่รับ: 25 คน
สถานที่เรียน: ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ม.2
จำนวนที่ลงทะเบียน: 24 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30309|วิทยาศาสตร์แสนสนุก >
ครูผู้สอน: กชมนพันธุ์ บุญมี
ระดับชั้น: 1,2,3
จำนวนที่รับ: 25 คน
สถานที่เรียน: ห้องแลป ม.1
จำนวนที่ลงทะเบียน: 22 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30310|โครงงานวิทยาศาสตร์ ม.ต้น >
ครูผู้สอน: นางพัชนียา ยุระตา
ระดับชั้น: 1,2,3
จำนวนที่รับ: 25 คน
สถานที่เรียน: ห้องวิทยาศาสตร์ม.3
จำนวนที่ลงทะเบียน: 25 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30311|สวัสดีสิ่งมีชิวิต >
ครูผู้สอน: นางสาวเนตรนภางค์ อุทโท
ระดับชั้น: 4,5,6
จำนวนที่รับ: 25 คน
สถานที่เรียน: อาคาร 5
จำนวนที่ลงทะเบียน: 25 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30313|ชีววิทยารุ่นเยาว์ >
ครูผู้สอน: นางนุช เข็มรัมย์
ระดับชั้น: 6
จำนวนที่รับ: 25 คน
สถานที่เรียน: ห้องปฏิบัติการชีววิทยา(531อาคาร5)
จำนวนที่ลงทะเบียน: 25 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30314|ฟิสิกส์หรรษา >
ครูผู้สอน: นางรัตน์สุดา ไทวังคำชินวงศ์
ระดับชั้น: 4,5,6
จำนวนที่รับ: 25 คน
สถานที่เรียน: ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์อาคาร5
จำนวนที่ลงทะเบียน: 25 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30315|คนรักต้นไม้ >
ครูผู้สอน: นางสาวดารณี จงสมชัย
ระดับชั้น: 4,5,6
จำนวนที่รับ: 25 คน
สถานที่เรียน: อาคาร 5
จำนวนที่ลงทะเบียน: 24 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30316|ดาราศาสตร์ >
ครูผู้สอน: นางพิมพกา บุตรแสนคม
ระดับชั้น: 4,5,6
จำนวนที่รับ: 25 คน
สถานที่เรียน: อาคาร ม.6
จำนวนที่ลงทะเบียน: 26 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30318|เสียงกับการได้ยิน >
ครูผู้สอน: นายวินัย บุญโพธิ์
ระดับชั้น: 4,5,6
จำนวนที่รับ: 25 คน
สถานที่เรียน: อาคาร 5
จำนวนที่ลงทะเบียน: 24 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30319|พับกระดาษ >
ครูผู้สอน: นายโสภณ นาตรีชน
ระดับชั้น: 4,5,6
จำนวนที่รับ: 25 คน
สถานที่เรียน: อาคาร 5
จำนวนที่ลงทะเบียน: 25 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30320|เคมีหรรษา >
ครูผู้สอน: นางสุจิตราภรณ์ สามเพชรเจริญ
ระดับชั้น: 5
จำนวนที่รับ: 25 คน
สถานที่เรียน: ห้องเคมี 2
จำนวนที่ลงทะเบียน: 10 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30321|ติวเคมี ม.6 >
ครูผู้สอน: นางยุพาภรณ์ สาระขันธ์
ระดับชั้น: 6
จำนวนที่รับ: 25 คน
สถานที่เรียน: กลุ่มสาระวิทย์
จำนวนที่ลงทะเบียน: 10 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30322|ทักษะวิทยาศาสตร์ >
ครูผู้สอน: นางจุฑาทิพย์ ศรีพลอย
ระดับชั้น: 1,2,3
จำนวนที่รับ: 25 คน
สถานที่เรียน: ห้องวิทยาศาสตร์ ม.2
จำนวนที่ลงทะเบียน: 24 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30323|ชีวิตชีวา >
ครูผู้สอน: นางกุลศิริ บุญอาษา
ระดับชั้น: 6
จำนวนที่รับ: 25 คน
สถานที่เรียน: อาคาร ม.6
จำนวนที่ลงทะเบียน: 25 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30324|เคมี ม.4 >
ครูผู้สอน: นางกมลพรรณ กุลอาจศรี
ระดับชั้น: 4,5,6
จำนวนที่รับ: 25 คน
สถานที่เรียน: ห้อง 521
จำนวนที่ลงทะเบียน: 12 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30326|โครงงานวิทยาศาสตร์ >
ครูผู้สอน: นายสมชนะ ปัตลา
ระดับชั้น: 4,5,6
จำนวนที่รับ: 25 คน
สถานที่เรียน: ห้องโครงงานวิทยาศาสตร์ อาคาร 5 ชั้น 1
จำนวนที่ลงทะเบียน: 5 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30327|ดาราศาสตร์ >
ครูผู้สอน: นายเทเวศร์ อัฐนาค
ระดับชั้น: 2
จำนวนที่รับ: 25 คน
สถานที่เรียน: ห้องวิทยาศาสตร์ อาคาร 4
จำนวนที่ลงทะเบียน: 15 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30328|สมุนไพรในครัวเรือน >
ครูผู้สอน: นางสาวรัชนี พิทักษ์วงศ์จินดา
ระดับชั้น: 4,5,6
จำนวนที่รับ: 25 คน
สถานที่เรียน: สวนสมุนไพร
จำนวนที่ลงทะเบียน: 25 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30330|วิทย์หรรษา >
ครูผู้สอน: นางสาวอารยา แสงสาร
ระดับชั้น: 1,2,3,4,5,6
จำนวนที่รับ: 25 คน
สถานที่เรียน: ห้อง ม.4/7
จำนวนที่ลงทะเบียน: 20 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30331|Bio Cell >
ครูผู้สอน: นางสาวอัจฉรา ไชยขันธุ์
ระดับชั้น: 4,5,6
จำนวนที่รับ: 25 คน
สถานที่เรียน: อาคาร 5
จำนวนที่ลงทะเบียน: 10 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30332|วิทย์คิดประดิษฐ์ >
ครูผู้สอน: นางยุภาวดี มีตา
ระดับชั้น: 1,2,3
จำนวนที่รับ: 25 คน
สถานที่เรียน: ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ม.2
จำนวนที่ลงทะเบียน: 24 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30333|โครงงานวิทยาศาสตร์ >
ครูผู้สอน: นางสาวสุจิตร์ตา แสงนาโก
ระดับชั้น: 1,2,3
จำนวนที่รับ: 25 คน
สถานที่เรียน: ห้องวิทยาศาสตร์ ม.3
จำนวนที่ลงทะเบียน: 18 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30334|สนุกกับวิทย์ 1 >
ครูผู้สอน: นางพนารินทร์ สวัสดิ์ตระกูล
ระดับชั้น: 1
จำนวนที่รับ: 25 คน
สถานที่เรียน: ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ม.1
จำนวนที่ลงทะเบียน: 23 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30335|คอมพิวเตอร์กราฟิก >
ครูผู้สอน: นางสาวอรนุช ฤทธิโรจน์
ระดับชั้น: 1,2,3
จำนวนที่รับ: 25 คน
สถานที่เรียน: ห้องคอมพิวเตอร์สืบค้น 612
จำนวนที่ลงทะเบียน: 25 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30337|หุ่นยนต์ >
ครูผู้สอน: นายธีระวุฒิ โพธิ์นอก
ระดับชั้น: 1,2,3,4,5,6
จำนวนที่รับ: 25 คน
สถานที่เรียน: ห้อง 111
จำนวนที่ลงทะเบียน: 25 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30338|คอมพิวเตอร์ ม.ต้น >
ครูผู้สอน: นายร่วมชาติ ชัยนา
ระดับชั้น: 1,2,3
จำนวนที่รับ: 25 คน
สถานที่เรียน: ห้องคอมพิวเตอร์ 631
จำนวนที่ลงทะเบียน: 27 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30403|อนุรักษ์ภูมิทัศน์ >
ครูผู้สอน: นางสาวพิมลพรรณ โพธิขันซ้าย
ระดับชั้น: 1,2,3
จำนวนที่รับ: 25 คน
สถานที่เรียน: สวนลุม
จำนวนที่ลงทะเบียน: 25 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30404|ติวสังคม ม.ต้น >
ครูผู้สอน: นางสุเพ็ญณี รุทเทวิน
ระดับชั้น: 1,2,3
จำนวนที่รับ: 25 คน
สถานที่เรียน: ห้อง ม.3/10
จำนวนที่ลงทะเบียน: 28 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30405|อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม >
ครูผู้สอน: นางสุเรียน รัตนวรรณี
ระดับชั้น: 4,5,6
จำนวนที่รับ: 25 คน
สถานที่เรียน: ลานกิจกรรมหน้าห้องสมุด
จำนวนที่ลงทะเบียน: 25 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30406|สมาธิสร้างสรรค์ >
ครูผู้สอน: นางจารุมาศ ณ กาฬสินธุ์
ระดับชั้น: 1,2,3
จำนวนที่รับ: 25 คน
สถานที่เรียน: ม.1/9
จำนวนที่ลงทะเบียน: 25 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30407|โครงงานสังคม >
ครูผู้สอน: นางสาวสุภาพร ชมระกา
ระดับชั้น: 4,5,6
จำนวนที่รับ: 25 คน
สถานที่เรียน: ข้างห้องกลุ่มสาระฯสังคม
จำนวนที่ลงทะเบียน: 11 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30408|สื่อสร้างสรรค์ปันสุข >
ครูผู้สอน: นางสาวช่อทิพย์ เลิศล้ำ
ระดับชั้น: 4,5,6
จำนวนที่รับ: 25 คน
สถานที่เรียน: ห้องพระพุทธ อ.3
จำนวนที่ลงทะเบียน: 29 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30410|สวดมนต์หมู่สรภัญญะ >
ครูผู้สอน: นางสาวเพลินจิต สุวรรณวงษ์
ระดับชั้น: 4,5,6
จำนวนที่รับ: 25 คน
สถานที่เรียน: ห้องหมวดสังคม
จำนวนที่ลงทะเบียน: 8 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30411|ตามรอยประวัติศาสตร์ >
ครูผู้สอน: นางสาวจงจิตร์ หงษ์บุญเรือง
ระดับชั้น: 1,2,3
จำนวนที่รับ: 25 คน
สถานที่เรียน: ห้อง ม.3/8
จำนวนที่ลงทะเบียน: 14 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30412|ติวสังคม ม.ปลาย >
ครูผู้สอน: นางสาวดวงสมร อัฐนาค
ระดับชั้น: 4,5,6
จำนวนที่รับ: 25 คน
สถานที่เรียน: ห้องเรียน ม.5/3
จำนวนที่ลงทะเบียน: 25 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30413|ธนาคารโรงเรียน >
ครูผู้สอน: นางบุษกร สุวรดี
ระดับชั้น: 1,2,3,4,5,6
จำนวนที่รับ: 25 คน
สถานที่เรียน: ธนาคารโรงเรียน
จำนวนที่ลงทะเบียน: 22 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30414|มารยาทไทย >
ครูผู้สอน: นางมณธิดา จิตต์พงษ์
ระดับชั้น: 1,2,3
จำนวนที่รับ: 25 คน
สถานที่เรียน: ห้อง414 อาคาร ม.2
จำนวนที่ลงทะเบียน: 18 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30415|สื่อสังคม >
ครูผู้สอน: นางนภาพันธ์ จันทมาลี
ระดับชั้น: 4,5,6
จำนวนที่รับ: 25 คน
สถานที่เรียน: ม. 5/9
จำนวนที่ลงทะเบียน: 23 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30416|วาทการ >
ครูผู้สอน: นายชัยวัฒน์ เจริญชาติ
ระดับชั้น: 1,2,3
จำนวนที่รับ: 25 คน
สถานที่เรียน: ม.1/5
จำนวนที่ลงทะเบียน: 28 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30417|TO BE NUMBER ONE >
ครูผู้สอน: นายกรพินธุ์ ไชยะมะณี
ระดับชั้น: 1,2,3
จำนวนที่รับ: 25 คน
สถานที่เรียน: ห้องสภานักเรียน
จำนวนที่ลงทะเบียน: 21 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30421|ประวัติศาสตร์น่ารู้ >
ครูผู้สอน: นางสาวสุดารัตน์ จิณเซ่ง
ระดับชั้น: 1,2,3
จำนวนที่รับ: 25 คน
สถานที่เรียน: ม.1/3
จำนวนที่ลงทะเบียน: 31 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30501|ตะกร้อ >
ครูผู้สอน: นายวันชัย โอษะคลัง
ระดับชั้น: 1,2,3,4,5,6
จำนวนที่รับ: 25 คน
สถานที่เรียน: สนามตะกร้อ
จำนวนที่ลงทะเบียน: 25 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30502|นวดแผนไทย >
ครูผู้สอน: นายไพวัลย์ สุวรดี
ระดับชั้น: 1,2,3
จำนวนที่รับ: 25 คน
สถานที่เรียน: ห้องสภานักเรียน
จำนวนที่ลงทะเบียน: 28 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30504|ปราบลูกน้ำยุงลาย >
ครูผู้สอน: นางนัฐธิดา เหล่านายอ
ระดับชั้น: 1,2,3
จำนวนที่รับ: 25 คน
สถานที่เรียน: หอประชุมบุญไกรสร
จำนวนที่ลงทะเบียน: 25 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30505|กรีฑา >
ครูผู้สอน: นายวัชิระ พนมแก่นณ์
ระดับชั้น: 1
จำนวนที่รับ: 25 คน
สถานที่เรียน: ห้องฟิตเนส
จำนวนที่ลงทะเบียน: 27 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30508|บาสเกตบอล >
ครูผู้สอน: พวงผกา ณ กาฬสินธุ์
ระดับชั้น: 1,2,3
จำนวนที่รับ: 25 คน
สถานที่เรียน: สนามบาสเกตบอล
จำนวนที่ลงทะเบียน: 23 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30601|แข่งขันวาดภาพศิลปะ >
ครูผู้สอน: นายชัยวัฒน์ สิเนฮะ
ระดับชั้น: 1,2,3,4,5,6
จำนวนที่รับ: 25 คน
สถานที่เรียน: ตึกศิลปะ
จำนวนที่ลงทะเบียน: 25 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30602|นาฏศิลป์ >
ครูผู้สอน: พิสิทธิ์ ปักสังขะเนย์
ระดับชั้น: 1,2,3,4,5,6
จำนวนที่รับ: 25 คน
สถานที่เรียน: หอศิลป์
จำนวนที่ลงทะเบียน: 27 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30603|วงโยธวาทิต >
ครูผู้สอน: นายสุรวิทย์ สายนาโก
ระดับชั้น: 1,2,3,4,5,6
จำนวนที่รับ: 25 คน
สถานที่เรียน: ตึกศิลปะ
จำนวนที่ลงทะเบียน: 27 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30604|ดนตรีไทย >
ครูผู้สอน: นายสุริยันต์ อรัญวาส
ระดับชั้น: 4,5,6
จำนวนที่รับ: 25 คน
สถานที่เรียน: ห้องดนตรีไทย
จำนวนที่ลงทะเบียน: 25 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30608|ประติมากรรมปั้นหล่อคนสร้างสรรค์ >
ครูผู้สอน: นายขุมทอง สุขทวี
ระดับชั้น: 1,2,3,3
จำนวนที่รับ: 25 คน
สถานที่เรียน: ตึกศิลปะ
จำนวนที่ลงทะเบียน: 13 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30609|ดนตรีพื้นบ้าน >
ครูผู้สอน: นายธีระพล มงคลศิริ
ระดับชั้น: 1,2,3,4,5,6
จำนวนที่รับ: 25 คน
สถานที่เรียน: หอศิลป์
จำนวนที่ลงทะเบียน: 30 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30701|โครงงานการงานอาชีพ >
ครูผู้สอน: นายชวิน พงษ์มา
ระดับชั้น: 2
จำนวนที่รับ: 25 คน
สถานที่เรียน: ห้องปฏิบัติการการงานอาชีพ อาคาร 4
จำนวนที่ลงทะเบียน: 24 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30703|คนรักงานช่างเทคนิค >
ครูผู้สอน: นายนนทนันท์ เพิ่มขึ้น
ระดับชั้น: 1,2,3,4,5,6
จำนวนที่รับ: 25 คน
สถานที่เรียน: อาคารกลุ่มสาระการงานอาชีพ
จำนวนที่ลงทะเบียน: 24 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30704|คนรักษ์ต้นไม้ >
ครูผู้สอน: นายอธิบดี แสนชมภู
ระดับชั้น: 1,2,3,4,5,6
จำนวนที่รับ: 25 คน
สถานที่เรียน: สำนักงานนักการ
จำนวนที่ลงทะเบียน: 25 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30710|งานประดิษฐ์ >
ครูผู้สอน: นายวรการ กุลศิริ
ระดับชั้น: 1,2,3
จำนวนที่รับ: 25 คน
สถานที่เรียน: ห้องการงานอาชีพ
จำนวนที่ลงทะเบียน: 25 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30715|มาลัย-บายศรีงาม >
ครูผู้สอน: นางคณภร นิลโสม
ระดับชั้น: 1,2,3,4,5,6
จำนวนที่รับ: 25 คน
สถานที่เรียน: อาคารโรงฝึกงาน
จำนวนที่ลงทะเบียน: 21 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30717|งานประดิษฐ์ >
ครูผู้สอน: นายชัชวาล สายสมบัติ
ระดับชั้น: 4,5,6
จำนวนที่รับ: 25 คน
สถานที่เรียน: ห้องเรียนการงาน
จำนวนที่ลงทะเบียน: 25 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30803|E 4 you >
ครูผู้สอน: ศิรฎา พลสะทอน
ระดับชั้น: 2
จำนวนที่รับ: 25 คน
สถานที่เรียน: 2/1
จำนวนที่ลงทะเบียน: 25 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30805|GAT CONNECT 1 >
ครูผู้สอน: นายสมศักดิ์ เรืองจรัส
ระดับชั้น: 4,5,6
จำนวนที่รับ: 25 คน
สถานที่เรียน: อาคาร ม.6
จำนวนที่ลงทะเบียน: 21 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30806|ตามรอยพ่อ >
ครูผู้สอน: นางสาวอัจฉริยา หนองห้าง
ระดับชั้น: 4,5,6
จำนวนที่รับ: 25 คน
สถานที่เรียน: อาคารเกษตร
จำนวนที่ลงทะเบียน: 25 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30807|Crossword:ต่อศัพท์แสนสนุก >
ครูผู้สอน: นางสาวอุไรพรรณ อุปนิ
ระดับชั้น: 1,2,3,4,5,6
จำนวนที่รับ: 25 คน
สถานที่เรียน: ห้องSoundLabอาคาร1
จำนวนที่ลงทะเบียน: 24 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30810|English in daily life >
ครูผู้สอน: นางอ่อนศรี ไชยขันธ์
ระดับชั้น: 4,5,6
จำนวนที่รับ: 25 คน
สถานที่เรียน: ศาลาไทย โรงอาหาร
จำนวนที่ลงทะเบียน: 10 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30811|ตามรอยพ่อ >
ครูผู้สอน: นางสาวจิตตาภัทร์ บุญมี
ระดับชั้น: 4,5,6
จำนวนที่รับ: 25 คน
สถานที่เรียน: เรือนเพาะชำ
จำนวนที่ลงทะเบียน: 22 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30813|Puzzle Game >
ครูผู้สอน: นางลัดดาวัลย์ บุญเรือง
ระดับชั้น: 1,2,3,4,5,6
จำนวนที่รับ: 25 คน
สถานที่เรียน: ห้อง ม.1/7
จำนวนที่ลงทะเบียน: 25 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30814|TO BE NUMBER ONE >
ครูผู้สอน: นายอักษร ทองหล่อ
ระดับชั้น: 1,2,3,4,5,6
จำนวนที่รับ: 25 คน
สถานที่เรียน: ห้องสภานักเรียน
จำนวนที่ลงทะเบียน: 15 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30815|English for fun >
ครูผู้สอน: นายโชติรัตน์ โพธิขันซ้าย
ระดับชั้น: 4,5,6
จำนวนที่รับ: 25 คน
สถานที่เรียน: ห้อง ม.6/9
จำนวนที่ลงทะเบียน: 20 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30816|English Project >
ครูผู้สอน: นางสาวกรวรรณ ชุมชิต
ระดับชั้น: 4,5,6
จำนวนที่รับ: 10 คน
สถานที่เรียน: ห้อง ม.6/9
จำนวนที่ลงทะเบียน: 5 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30817|Thai massage >
ครูผู้สอน: นายวรุตม์ ไชยสุข
ระดับชั้น: 1,2,3
จำนวนที่รับ: 25 คน
สถานที่เรียน: ห้องสภานักเรียน
จำนวนที่ลงทะเบียน: 25 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30820|English Tutor >
ครูผู้สอน: ดร.เอกวิทย์ อำนวย
ระดับชั้น: 4,5,6
จำนวนที่รับ: 25 คน
สถานที่เรียน: ห้อง ม. 6/2
จำนวนที่ลงทะเบียน: 5 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30822|สัมผัสภาษาจีน >
ครูผู้สอน: นายเมธา ภูผ่านแก้ว
ระดับชั้น: 1,2,3
จำนวนที่รับ: 25 คน
สถานที่เรียน: ห้องภาษาจีน
จำนวนที่ลงทะเบียน: 25 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30823|ภาษาจีน ม.ปลาย >
ครูผู้สอน: นางสาวบงกชรัตน์ พิมพรัตน์
ระดับชั้น: 4,5,6
จำนวนที่รับ: 25 คน
สถานที่เรียน: ห้อง ม.1/1
จำนวนที่ลงทะเบียน: 27 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30826|Oh! English >
ครูผู้สอน: นางสาวนันธิญา จิตรปรีดา
ระดับชั้น: 1,2,3
จำนวนที่รับ: 25 คน
สถานที่เรียน: ห้อง ม.3/4
จำนวนที่ลงทะเบียน: 25 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30827|ภาษาญี่ปุ่นปู๊นๆ >
ครูผู้สอน: นางสาวณฐพร เรืองธรรม
ระดับชั้น: 1,2,3
จำนวนที่รับ: 25 คน
สถานที่เรียน: ห้องภาษาญี่ปุ่น อาคาร6 ชั้น3
จำนวนที่ลงทะเบียน: 25 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30828|GAT CONNECT 2 >
ครูผู้สอน: นางงามจิต จิตจักร
ระดับชั้น: 4,5,6
จำนวนที่รับ: 25 คน
สถานที่เรียน: อาคาร ม.6
จำนวนที่ลงทะเบียน: 12 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30901|Entrance >
ครูผู้สอน: นางรองไร พลเยี่ยม
ระดับชั้น: 4,5,6
จำนวนที่รับ: 25 คน
สถานที่เรียน: ห้องแนะแนว
จำนวนที่ลงทะเบียน: 25 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 30902|เส้นทางสู่อาชีพ >
ครูผู้สอน: นางกนกภรณ์ แก้วประกอบ
ระดับชั้น: 4,5,6
จำนวนที่รับ: 25 คน
สถานที่เรียน: ม.1/9
จำนวนที่ลงทะเบียน: 25 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด