กิจกรรม| นักเรียน | บุคลากร | วิชาการ | ห้องเรียน |ห้องสมุด
กลุ่มงานบุคลากร PersonnelDepartment
หน้าหลัก|ประชาสัมพันธ์| ห้องภาพ| วีดิทัศน์| ผลงาน |อนามัย
รหัสประชาชน
รหัสผ่าน
EN TH

การศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์เพื่อพัฒนา ทักษะการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

รายละเอียด : ชื่อเรื่อง : การศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์เพื่อพัฒนา ทักษะการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบัวขาว อาเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ผู้วิจัย : สุภาพร ชมระกา

ปีการศึกษา : 2559

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์หลังเรียนของ นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบปกติ (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการ เรียนรู้โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ (3) เพื่อเปรียบเทียบความ พึงพอใจต่อการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้วิธีการทาง ประวัติศาสตร์กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 6 โรงเรียนบัวขาว จานวน 463 คน กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 จานวน 41 คน กลุ่ม ควบคุม คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์และแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ กระบวนการเรียนรู้แบบปกติ อย่างละ 5 แผน จานวน 11 ชั่วโมง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน แบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ ทาการทดสอบก่อนและหลังเรียน ตอบแบบวัดความพึง พอใจต่อการเรียนแล้วนาผลการทดลองมาหาค่าทางสถิติ คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าอัตรา ร้อยละและ t-test
ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระประวัติศาสตร์ ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่ากลุ่มควบคุมที่ได้รับ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบปกติ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และกลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระ ประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ มีความพึงพอใจต่อการเรียนสูงกว่า ความพึงพอใจต่อการเรียนของกลุ่มควบคุมที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระประวัติศาสตร์ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ไฟล์แนบ : 420180306_0604063_abstract.pdf
ระดับ :
กลุ่มสาระ : 4
วันที่ : 6 มีนาคม 2561
จำนวนเข้าชม : 8624