กิจกรรม | นักเรียน | บุคลากร | วิชาการ | ห้องเรียน | อนามัย
ระบบ งานฐานข้อมูล โรงเรียนบัวขาว
Buakhao School Database System
EN TH
< สารสนเทศ > - ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
- แนวการจัดการศึกษา
- สารสนเทศด้านบุคลากร
- สารสนเทศด้านนักเรียน
- สารสนเทศด้านผลสัมฤทธิ์
- เกียรติยศและความภาคภูมิใจ
< กระดานข่าว > -
-
-
-
-
-
< รูปภาพ > -
-
-
< วีดิทัศน์ > -
-
-
< ผลงาน > 511022 กรีฑาดาวรุ่งมุ่งยูธโอลิมปิคและนานาชาติ ระดับภาค
โดย: Adm Bks
501117 กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๙ 2550
โดย: Adm Bks
491019 กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิค - กีฬาปลอดบุหรี่ 2549
โดย: Adm Bks
- 561027 เหรียญเงิน วิ่ง 1,500 เมตร รุ่นอายุ 18 ปี หญิง
โดย: Adm Bks
- 561027 เหรียญเงิน วิ่ง 3,000 เมตร รุ่นอายุ 16 ปี ชาย
โดย: Adm Bks
- 561028 เหรียญทองแดง วิ่งผลัด 4x400 เมตร รุ่นอายุ 18 ปี ชาย
โดย: Adm Bks
< ผลงานวิชาการ > การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจ เรื่อง ระบบประสาทและอวัย...
โดย: อัจฉรา ไชยขันธุ์
รายงานผลการใช้ชุดฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์พื้...
โดย: พัชนียา ยุระตา
การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีท...
โดย: มะรุธ เครือเทียร
- การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ประกอบการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน...
โดย: สุภาพร ชมระกา
- รายงานผลการเรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น เรื่องเพศศึกษาเพื่อพัฒนาความฉลาดทางจริยธร...
โดย:
- ผลการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โดย: ศุภมัญชุ์ เครือเทียร