Activities|Students|Personnel|Academic|Classroom|Library
กลุ่มงานบุคลากร PersonnelDepartment
Home | News | Gallery | Video | Success | Health
ID Number
Password
EN TH

< ผลงาน > 541028 กีฬานักเรียน อปท. ครั้งที่ 29 รอบคัดเลือก จ.อุบลราชธานี นครเทียนเกมส์
โดย: Adm Bks
561026 เหรียญเงิน วิ่ง 3,000 เมตร รุ่นอายุ 18 ปี หญิง
โดย: Adm Bks
511030 กีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งที่๒๖_51
โดย: Adm Bks
- แข่งขันทักษะการพูดด้านวิทยาศาสตร์
โดย: ธมนวรรณ สุขเกษม
- โรคทางพันธุกรรม
โดย: พัชนียา ยุระตา
- แบบทดสอบก่อนเรียน
โดย: ยุพาภรณ์ สาระขันธ์
ดูทั้งหมด
< ผลงานวิชาการ > การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบแบบฝึกทักษะก...
โดย: นันทนา ศรีจำพลัง
ผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร โดยใช้การเ...
โดย:
รายงานผลการใช้ชุดฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์พื้...
โดย: พัชนียา ยุระตา
- การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ประกอบการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ รายวิ...
โดย: สุภาพร ชมระกา
- การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจ เรื่อง ระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึก ของนักเร...
โดย: อัจฉรา ไชยขันธุ์
- รายงานการใช้การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่อง การเขียนบทร้อยก...
โดย: กัญณภัทร แสนพวง
ดูทั้งหมด