Activities|Students|Personnel|Academic|Classroom|Health
ระบบ งานฐานข้อมูล โรงเรียนบัวขาว
Buakhao School Database System
EN TH
< สารสนเทศ > - ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
- แนวการจัดการศึกษา
- สารสนเทศด้านบุคลากร
- สารสนเทศด้านนักเรียน
- สารสนเทศด้านผลสัมฤทธิ์
- เกียรติยศและความภาคภูมิใจ
< กระดานข่าว > -
-
-
-
-
-
< รูปภาพ > -
-
-
< วีดิทัศน์ > -
-
-
< ผลงาน > 531104 The 5th South East Asian Junior 2010
โดย: Adm Bks
531031 กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 27 คัดเลือกภาค3 ปี53
โดย: Adm Bks
521111 กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๖ 2552
โดย: Adm Bks
- กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิค - กีฬาปลอดบุหรี่ 2548
โดย: Adm Bks
- 490429 กรีฑาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 52
โดย: Adm Bks
- 491008 กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๘ 2549
โดย: Adm Bks
< ผลงานวิชาการ > รายงานการใช้การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไ...
โดย: กัญณภัทร แสนพวง
รายงานผลการใช้ชุดฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์พื้...
โดย: พัชนียา ยุระตา
การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีท...
โดย: มะรุธ เครือเทียร
- การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจ เรื่อง ระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึก ข...
โดย: อัจฉรา ไชยขันธุ์
- รายงานผลการเรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น เรื่องเพศศึกษาเพื่อพัฒนาความฉลาดทางจริยธร...
โดย:
- ผลการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โดย: ศุภมัญชุ์ เครือเทียร