กิจกรรม| นักเรียน | บุคลากร | วิชาการ | ห้องเรียน |ห้องสมุด
กลุ่มงานบุคลากร PersonnelDepartment
หน้าหลัก|ประชาสัมพันธ์| ห้องภาพ| วีดิทัศน์| ผลงาน |อนามัย
รหัสประชาชน
รหัสผ่าน
EN TH

< ผลงาน > กีฬานักเรียน อปท. ครั้งที่ 30 รอบคัด...
โดย: Adm Bks
กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก - กีฬาปลอดบ...
โดย: Adm Bks
กรีฑาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย และนานา...
โดย: Adm Bks
- แข่งขันทักษะการพูดด้านวิทยาศาสตร์
โดย: ธมนวรรณ สุขเกษม
- โรคทางพันธุกรรม
โดย: พัชนียา ยุระตา
- แบบทดสอบก่อนเรียน
โดย: ยุพาภรณ์ สาระขันธ์
ดูทั้งหมด
< ผลงานวิชาการ > การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาไทยท...
โดย: กัญณภัทร แสนพวง
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่ว...
โดย: นันทนา ศรีจำพลัง
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้...
โดย: นุชนาท โชติบุญ
- การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความ...
โดย: สุภาพร ชมระกา
- การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอ...
โดย: อัจฉรา ไชยขันธุ์
- รายงานการใช้การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้...
โดย: กัญณภัทร แสนพวง
ดูทั้งหมด