กิจการนักเรียน | บุคลากร | พัฒนาผู้เรียน | วิชาการ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   ActivityBkS
รหัสประชาชน
รหัสผ่าน
Login
< 11101|แนะแนว ม.1/1 >
ครูผู้สอน:
ระดับชั้น: 1
จำนวนที่รับ: 40 คน
สถานที่เรียน:
จำนวนที่ลงทะเบียน: 34 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 11102|แนะแนว ม.1/2 >
ครูผู้สอน:
ระดับชั้น: 1
จำนวนที่รับ: 40 คน
สถานที่เรียน:
จำนวนที่ลงทะเบียน: 32 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 11103|แนะแนว ม.1/3 >
ครูผู้สอน:
ระดับชั้น: 1
จำนวนที่รับ: 40 คน
สถานที่เรียน:
จำนวนที่ลงทะเบียน: 35 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 11104|แนะแนว ม.1/4 >
ครูผู้สอน:
ระดับชั้น: 1
จำนวนที่รับ: 40 คน
สถานที่เรียน:
จำนวนที่ลงทะเบียน: 33 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 11105|แนะแนว ม.1/5 >
ครูผู้สอน:
ระดับชั้น: 1
จำนวนที่รับ: 40 คน
สถานที่เรียน:
จำนวนที่ลงทะเบียน: 32 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 11106|แนะแนว ม.1/6 >
ครูผู้สอน:
ระดับชั้น: 1
จำนวนที่รับ: 40 คน
สถานที่เรียน:
จำนวนที่ลงทะเบียน: 33 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 11107|แนะแนว ม.1/7 >
ครูผู้สอน:
ระดับชั้น: 1
จำนวนที่รับ: 40 คน
สถานที่เรียน:
จำนวนที่ลงทะเบียน: 34 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 11108|แนะแนว ม.1/8 >
ครูผู้สอน:
ระดับชั้น: 1
จำนวนที่รับ: 40 คน
สถานที่เรียน:
จำนวนที่ลงทะเบียน: 34 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 11109|แนะแนว ม.1/9 >
ครูผู้สอน:
ระดับชั้น: 1
จำนวนที่รับ: 40 คน
สถานที่เรียน:
จำนวนที่ลงทะเบียน: 33 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 11110|แนะแนว ม.1/10 >
ครูผู้สอน:
ระดับชั้น: 1
จำนวนที่รับ: 40 คน
สถานที่เรียน:
จำนวนที่ลงทะเบียน: 30 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 11111|แนะแนว ม.1/11 >
ครูผู้สอน:
ระดับชั้น: 1
จำนวนที่รับ: 40 คน
สถานที่เรียน:
จำนวนที่ลงทะเบียน: 30 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 11112|แนะแนว ม.1/12 >
ครูผู้สอน:
ระดับชั้น: 1
จำนวนที่รับ: 40 คน
สถานที่เรียน:
จำนวนที่ลงทะเบียน: 30 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 11201|แนะแนว ม.2/1 >
ครูผู้สอน:
ระดับชั้น: 2
จำนวนที่รับ: 40 คน
สถานที่เรียน:
จำนวนที่ลงทะเบียน: 43 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 11202|แนะแนว ม.2/2 >
ครูผู้สอน:
ระดับชั้น: 2
จำนวนที่รับ: 40 คน
สถานที่เรียน:
จำนวนที่ลงทะเบียน: 43 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 11203|แนะแนว ม.2/3 >
ครูผู้สอน:
ระดับชั้น: 2
จำนวนที่รับ: 40 คน
สถานที่เรียน:
จำนวนที่ลงทะเบียน: 44 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 11204|แนะแนว ม.2/4 >
ครูผู้สอน:
ระดับชั้น: 2
จำนวนที่รับ: 40 คน
สถานที่เรียน:
จำนวนที่ลงทะเบียน: 44 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 11205|แนะแนว ม.2/5 >
ครูผู้สอน:
ระดับชั้น: 2
จำนวนที่รับ: 40 คน
สถานที่เรียน:
จำนวนที่ลงทะเบียน: 44 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 11206|แนะแนว ม.2/6 >
ครูผู้สอน:
ระดับชั้น: 2
จำนวนที่รับ: 40 คน
สถานที่เรียน:
จำนวนที่ลงทะเบียน: 44 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 11207|แนะแนว ม.2/7 >
ครูผู้สอน:
ระดับชั้น: 2
จำนวนที่รับ: 40 คน
สถานที่เรียน:
จำนวนที่ลงทะเบียน: 45 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 11208|แนะแนว ม.2/8 >
ครูผู้สอน:
ระดับชั้น: 2
จำนวนที่รับ: 40 คน
สถานที่เรียน:
จำนวนที่ลงทะเบียน: 43 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 11209|แนะแนว ม.2/9 >
ครูผู้สอน:
ระดับชั้น: 2
จำนวนที่รับ: 40 คน
สถานที่เรียน:
จำนวนที่ลงทะเบียน: 40 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 11210|แนะแนว ม.2/10 >
ครูผู้สอน:
ระดับชั้น: 2
จำนวนที่รับ: 40 คน
สถานที่เรียน:
จำนวนที่ลงทะเบียน: 38 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 11211|แนะแนว ม.2/11 >
ครูผู้สอน:
ระดับชั้น: 2
จำนวนที่รับ: 40 คน
สถานที่เรียน:
จำนวนที่ลงทะเบียน: 30 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 11212|แนะแนว ม.2/12 >
ครูผู้สอน:
ระดับชั้น: 2
จำนวนที่รับ: 40 คน
สถานที่เรียน:
จำนวนที่ลงทะเบียน: 30 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 11301|แนะแนว ม.3/1 >
ครูผู้สอน:
ระดับชั้น: 3
จำนวนที่รับ: 40 คน
สถานที่เรียน:
จำนวนที่ลงทะเบียน: 39 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 11302|แนะแนว ม.3/2 >
ครูผู้สอน:
ระดับชั้น: 3
จำนวนที่รับ: 40 คน
สถานที่เรียน:
จำนวนที่ลงทะเบียน: 36 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 11303|แนะแนว ม.3/3 >
ครูผู้สอน:
ระดับชั้น: 3
จำนวนที่รับ: 40 คน
สถานที่เรียน:
จำนวนที่ลงทะเบียน: 41 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 11304|แนะแนว ม.3/4 >
ครูผู้สอน:
ระดับชั้น: 3
จำนวนที่รับ: 40 คน
สถานที่เรียน:
จำนวนที่ลงทะเบียน: 42 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 11305|แนะแนว ม.3/5 >
ครูผู้สอน:
ระดับชั้น: 3
จำนวนที่รับ: 40 คน
สถานที่เรียน:
จำนวนที่ลงทะเบียน: 42 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 11306|แนะแนว ม.3/6 >
ครูผู้สอน:
ระดับชั้น: 3
จำนวนที่รับ: 40 คน
สถานที่เรียน:
จำนวนที่ลงทะเบียน: 41 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 11307|แนะแนว ม.3/7 >
ครูผู้สอน:
ระดับชั้น: 3
จำนวนที่รับ: 40 คน
สถานที่เรียน:
จำนวนที่ลงทะเบียน: 41 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 11308|แนะแนว ม.3/8 >
ครูผู้สอน:
ระดับชั้น: 3
จำนวนที่รับ: 40 คน
สถานที่เรียน:
จำนวนที่ลงทะเบียน: 40 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 11309|แนะแนว ม.3/9 >
ครูผู้สอน:
ระดับชั้น: 3
จำนวนที่รับ: 40 คน
สถานที่เรียน:
จำนวนที่ลงทะเบียน: 40 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 11310|แนะแนว ม.3/10 >
ครูผู้สอน:
ระดับชั้น: 3
จำนวนที่รับ: 40 คน
สถานที่เรียน:
จำนวนที่ลงทะเบียน: 41 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 11311|แนะแนว ม.3/11 >
ครูผู้สอน:
ระดับชั้น: 3
จำนวนที่รับ: 40 คน
สถานที่เรียน:
จำนวนที่ลงทะเบียน: 30 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 11312|แนะแนว ม.3/12 >
ครูผู้สอน:
ระดับชั้น: 3
จำนวนที่รับ: 40 คน
สถานที่เรียน:
จำนวนที่ลงทะเบียน: 29 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 11401|แนะแนว ม.4/1 >
ครูผู้สอน:
ระดับชั้น: 4
จำนวนที่รับ: 40 คน
สถานที่เรียน:
จำนวนที่ลงทะเบียน: 37 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 11402|แนะแนว ม.4/2 >
ครูผู้สอน:
ระดับชั้น: 4
จำนวนที่รับ: 40 คน
สถานที่เรียน:
จำนวนที่ลงทะเบียน: 43 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 11403|แนะแนว ม.4/3 >
ครูผู้สอน:
ระดับชั้น: 4
จำนวนที่รับ: 40 คน
สถานที่เรียน:
จำนวนที่ลงทะเบียน: 46 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 11404|แนะแนว ม.4/4 >
ครูผู้สอน:
ระดับชั้น: 4
จำนวนที่รับ: 40 คน
สถานที่เรียน:
จำนวนที่ลงทะเบียน: 44 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 11405|แนะแนว ม.4/5 >
ครูผู้สอน:
ระดับชั้น: 4
จำนวนที่รับ: 40 คน
สถานที่เรียน:
จำนวนที่ลงทะเบียน: 46 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 11406|แนะแนว ม.4/6 >
ครูผู้สอน:
ระดับชั้น: 4
จำนวนที่รับ: 40 คน
สถานที่เรียน:
จำนวนที่ลงทะเบียน: 46 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 11407|แนะแนว ม.4/7 >
ครูผู้สอน:
ระดับชั้น: 4
จำนวนที่รับ: 40 คน
สถานที่เรียน:
จำนวนที่ลงทะเบียน: 48 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 11408|แนะแนว ม.4/8 >
ครูผู้สอน:
ระดับชั้น: 4
จำนวนที่รับ: 40 คน
สถานที่เรียน:
จำนวนที่ลงทะเบียน: 34 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 11409|แนะแนว ม.4/9 >
ครูผู้สอน:
ระดับชั้น: 4
จำนวนที่รับ: 40 คน
สถานที่เรียน:
จำนวนที่ลงทะเบียน: 36 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 11410|แนะแนว ม.4/10 >
ครูผู้สอน:
ระดับชั้น: 4
จำนวนที่รับ: 40 คน
สถานที่เรียน:
จำนวนที่ลงทะเบียน: 25 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 11411|แนะแนว ม.4/11 >
ครูผู้สอน:
ระดับชั้น: 4
จำนวนที่รับ: 40 คน
สถานที่เรียน:
จำนวนที่ลงทะเบียน: 30 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 11412|แนะแนว ม.4/12 >
ครูผู้สอน:
ระดับชั้น: 4
จำนวนที่รับ: 40 คน
สถานที่เรียน:
จำนวนที่ลงทะเบียน: 30 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 11501|แนะแนว ม.5/1 >
ครูผู้สอน:
ระดับชั้น: 5
จำนวนที่รับ: 40 คน
สถานที่เรียน:
จำนวนที่ลงทะเบียน: 38 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 11502|แนะแนว ม.5/2 >
ครูผู้สอน:
ระดับชั้น: 5
จำนวนที่รับ: 40 คน
สถานที่เรียน:
จำนวนที่ลงทะเบียน: 42 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 11503|แนะแนว ม.5/3 >
ครูผู้สอน:
ระดับชั้น: 5
จำนวนที่รับ: 40 คน
สถานที่เรียน:
จำนวนที่ลงทะเบียน: 41 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 11504|แนะแนว ม.5/4 >
ครูผู้สอน:
ระดับชั้น: 5
จำนวนที่รับ: 40 คน
สถานที่เรียน:
จำนวนที่ลงทะเบียน: 43 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 11505|แนะแนว ม.5/5 >
ครูผู้สอน:
ระดับชั้น: 5
จำนวนที่รับ: 40 คน
สถานที่เรียน:
จำนวนที่ลงทะเบียน: 40 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 11506|แนะแนว ม.5/6 >
ครูผู้สอน:
ระดับชั้น: 5
จำนวนที่รับ: 40 คน
สถานที่เรียน:
จำนวนที่ลงทะเบียน: 39 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 11507|แนะแนว ม.5/7 >
ครูผู้สอน:
ระดับชั้น: 5
จำนวนที่รับ: 40 คน
สถานที่เรียน:
จำนวนที่ลงทะเบียน: 40 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 11508|แนะแนว ม.5/8 >
ครูผู้สอน:
ระดับชั้น: 5
จำนวนที่รับ: 40 คน
สถานที่เรียน:
จำนวนที่ลงทะเบียน: 46 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 11509|แนะแนว ม.5/9 >
ครูผู้สอน:
ระดับชั้น: 5
จำนวนที่รับ: 40 คน
สถานที่เรียน:
จำนวนที่ลงทะเบียน: 53 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 11511|แนะแนว ม.5/11 >
ครูผู้สอน:
ระดับชั้น: 5
จำนวนที่รับ: 40 คน
สถานที่เรียน:
จำนวนที่ลงทะเบียน: 30 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 11512|แนะแนว ม.5/12 >
ครูผู้สอน:
ระดับชั้น: 5
จำนวนที่รับ: 40 คน
สถานที่เรียน:
จำนวนที่ลงทะเบียน: 30 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 11601|แนะแนว ม.6/1 >
ครูผู้สอน:
ระดับชั้น: 6
จำนวนที่รับ: 40 คน
สถานที่เรียน:
จำนวนที่ลงทะเบียน: 36 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 11602|แนะแนว ม.6/2 >
ครูผู้สอน:
ระดับชั้น: 6
จำนวนที่รับ: 40 คน
สถานที่เรียน:
จำนวนที่ลงทะเบียน: 35 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 11603|แนะแนว ม.6/3 >
ครูผู้สอน:
ระดับชั้น: 6
จำนวนที่รับ: 40 คน
สถานที่เรียน:
จำนวนที่ลงทะเบียน: 35 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 11604|แนะแนว ม.6/4 >
ครูผู้สอน:
ระดับชั้น: 6
จำนวนที่รับ: 40 คน
สถานที่เรียน:
จำนวนที่ลงทะเบียน: 40 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 11605|แนะแนว ม.6/5 >
ครูผู้สอน:
ระดับชั้น: 6
จำนวนที่รับ: 40 คน
สถานที่เรียน:
จำนวนที่ลงทะเบียน: 38 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 11606|แนะแนว ม.6/6 >
ครูผู้สอน:
ระดับชั้น: 6
จำนวนที่รับ: 40 คน
สถานที่เรียน:
จำนวนที่ลงทะเบียน: 40 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 11607|แนะแนว ม.6/7 >
ครูผู้สอน:
ระดับชั้น: 6
จำนวนที่รับ: 40 คน
สถานที่เรียน:
จำนวนที่ลงทะเบียน: 40 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 11608|แนะแนว ม.6/8 >
ครูผู้สอน:
ระดับชั้น: 6
จำนวนที่รับ: 40 คน
สถานที่เรียน:
จำนวนที่ลงทะเบียน: 45 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 11609|แนะแนว ม.6/9 >
ครูผู้สอน:
ระดับชั้น: 6
จำนวนที่รับ: 40 คน
สถานที่เรียน:
จำนวนที่ลงทะเบียน: 32 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 11610|แนะแนว ม.6/10 >
ครูผู้สอน:
ระดับชั้น: 6
จำนวนที่รับ: 40 คน
สถานที่เรียน:
จำนวนที่ลงทะเบียน: 22 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 11611|แนะแนว ม.6/11 >
ครูผู้สอน:
ระดับชั้น: 6
จำนวนที่รับ: 40 คน
สถานที่เรียน:
จำนวนที่ลงทะเบียน: 30 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 11612|แนะแนว ม.6/12 >
ครูผู้สอน:
ระดับชั้น: 6
จำนวนที่รับ: 40 คน
สถานที่เรียน:
จำนวนที่ลงทะเบียน: 29 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด