กิจกรรม| นักเรียน | บุคลากร | วิชาการ | ห้องเรียน |ห้องสมุด
กลุ่มงานบุคลากร PersonnelDepartment
หน้าหลัก|ประชาสัมพันธ์| ห้องภาพ| วีดิทัศน์| ผลงาน |อนามัย
รหัสประชาชน
รหัสผ่าน
EN TH

< ผลงาน > 520521 กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๘ 2552
โดย: Adm Bks
490429 กรีฑาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 52
โดย: Adm Bks
561027 เหรียญเงิน วิ่ง 1,500 เมตร รุ่นอายุ 18 ปี หญิง
โดย: Adm Bks
- แข่งขันทักษะการพูดด้านวิทยาศาสตร์
โดย: ธมนวรรณ สุขเกษม
- โรคทางพันธุกรรม
โดย: พัชนียา ยุระตา
- แบบทดสอบก่อนเรียน
โดย: ยุพาภรณ์ สาระขันธ์
ดูทั้งหมด
< ผลงานวิชาการ > การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อ...
โดย: นุชนาท โชติบุญ
รายงานผลการใช้ชุดฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์พื้...
โดย: พัชนียา ยุระตา
การศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์เพื...
โดย: สุภาพร ชมระกา
- การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ประกอบการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ รายวิ...
โดย: สุภาพร ชมระกา
- การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจ เรื่อง ระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึก ของนักเร...
โดย: อัจฉรา ไชยขันธุ์
- รายงานการใช้การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่อง การเขียนบทร้อยก...
โดย: กัญณภัทร แสนพวง
ดูทั้งหมด