กิจการนักเรียน | บุคลากร | พัฒนาผู้เรียน | วิชาการ
ระบบงานบุคลากร     PersonnelBkS
รหัสประชาชน
รหัสผ่าน
Login
< ผลงาน > 561027 เหรียญเงิน วิ่ง 1,500 เมตร รุ่นอายุ 18 ปี หญิง
โดย: วัชิระ พนมแก่นณ์
561028 เหรียญทอง วิ่ง 1,500 เมตร รุ่นอายุ 16 ปี ชาย
โดย: วัชิระ พนมแก่นณ์
561026 เหรียญทอง วิ่ง 800 เมตร รุ่นอายุ 16 ปี ชาย
โดย: วัชิระ พนมแก่นณ์
- โรคทางพันธุกรรม
โดย: พัชนียา ยุระตา
- แบบทดสอบก่อนเรียน
โดย: ยุพาภรณ์ บุ่งวิเศษ
- โปรแกรมมิ่งด้านธุรกิจ
โดย: ไทยสมุทร พลหงษ์
ดูทั้งหมด
< ผลงานวิชาการ > การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อ...
โดย: นุชนาท โชติบุญ
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาไทยที่ส่งเสริมทักษะการอ่าน การสร้าง...
โดย: กัญณภัทร แสนพวง
รายงานการใช้การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไ...
โดย: กัญณภัทร แสนพวง
- รายงานการใช้การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่อง การเขียนบทร้อยก...
โดย: กัญณภัทร แสนพวง
- การศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์เพื่อพัฒนา ทักษะการคิดวิเคร...
โดย: สุภาพร ชมระกา
- การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนจริง ประกอบการจัด...
โดย: นุชนาท โชติบุญ
ดูทั้งหมด