กิจการนักเรียน | บุคลากร | พัฒนาผู้เรียน | วิชาการ
ระบบงานบุคลากร     PersonnelBkS
รหัสประชาชน
รหัสผ่าน
Login
< ผลงาน > 530330 กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๖ 2553
โดย: วัชิระ พนมแก่นณ์
โปรแกรมมิ่งด้านธุรกิจ
โดย: ไทยสมุทร พลหงษ์
กรีฑาบางแสนจ้าวลมกรด ครั้งที่6 ม.บูรพา จ.ชลบุรี
โดย: วัชิระ พนมแก่นณ์
>>>540828 กรีฑา บางแสน เจ้าลมกรด ครั้งที่ 5 ชลบุรี โดย: วัชิระ พนมแก่นณ์
>>>ผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ โดย: อุไรพรรณ อุปนิ
>>>530814 กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๙ ปูแป้งเกมส์ 2553 โดย: วัชิระ พนมแก่นณ์
ดูทั้งหมด
< ผลงานวิชาการ > การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีท...
โดย: มะรุธ เครือเทียร
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาไทยที่ส่งเสริมทักษะการอ่าน การสร้าง...
โดย: กัญณภัทร แสนพวง
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบแบบฝึกทักษะก...
โดย: นันทนา ศรีจำพลัง
>>>การพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ รายวิชาเพิ่มเติมชีวว...
โดย: นุช เข็มรัมย์
>>>ผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร โดยใช้การเ...
โดย: สมจิต พงษ์มา
>>>รายงานการใช้การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไ...
โดย: กัญณภัทร แสนพวง
ดูทั้งหมด