กิจกรรม | นักเรียน | บุคลากร | วิชาการ | ห้องเรียน | อนามัย
ระบบงานบุคลากร     PersonnelBkS
รหัสประชาชน
รหัสผ่าน
EN TH

< ผลงาน > 531014 กรีฑาชิงชนะเลิศภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่13_53
โดย: Adm Bks
แบบทดสอบก่อนเรียน
โดย: ยุพาภรณ์ สาระขันธ์
โรคทางพันธุกรรม
โดย: พัชนียา ยุระตา
- แข่งขันทักษะการพูดด้านวิทยาศาสตร์
โดย: ธมนวรรณ สุขเกษม
- โรคทางพันธุกรรม
โดย: พัชนียา ยุระตา
- แบบทดสอบก่อนเรียน
โดย: ยุพาภรณ์ สาระขันธ์
ดูทั้งหมด
< ผลงานวิชาการ > การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อ...
โดย: นุชนาท โชติบุญ
รายงานผลการเรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น เรื่องเพศศึกษาเพื่อพัฒนา...
โดย:
ผลการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป...
โดย: ศุภมัญชุ์ เครือเทียร
- การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ประกอบการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ รายวิ...
โดย: สุภาพร ชมระกา
- การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจ เรื่อง ระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึก ของนักเร...
โดย: อัจฉรา ไชยขันธุ์
- รายงานการใช้การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่อง การเขียนบทร้อยก...
โดย: กัญณภัทร แสนพวง
ดูทั้งหมด