กิจการนักเรียน | บุคลากร | พัฒนาผู้เรียน | วิชาการ
ระบบงานบุคลากร     PersonnelBkS
รหัสประชาชน
รหัสผ่าน
Login
< ผลงาน > 511129 กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๕ 2551
โดย: วัชิระ พนมแก่นณ์
561027 เหรียญเงิน วิ่ง 3,000 เมตร รุ่นอายุ 16 ปี ชาย
โดย: วัชิระ พนมแก่นณ์
540128 กีฬานักเรียนนักศึกษาฯ ครั้งที่ ๓๒ รอบชิงชนะเลิศ
โดย: วัชิระ พนมแก่นณ์
>>>501117 กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๙ 2550 โดย: วัชิระ พนมแก่นณ์
>>>531119 กีฬานักเรียน อปท. ครั้งที่ ๒๘ รอบคัดเลือก ระดับภาค โดย: วัชิระ พนมแก่นณ์
>>>530330 กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๖ 2553 โดย: วัชิระ พนมแก่นณ์
ดูทั้งหมด
< ผลงานวิชาการ > การศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์เพื...
โดย: สุภาพร ชมระกา
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อ...
โดย: นุชนาท โชติบุญ
รายงานการใช้การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไ...
โดย: กัญณภัทร แสนพวง
>>>การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีท...
โดย: มะรุธ เครือเทียร
>>>การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาไทยที่ส่งเสริมทักษะการอ่าน การสร้าง...
โดย: กัญณภัทร แสนพวง
>>>การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบแบบฝึกทักษะก...
โดย: นันทนา ศรีจำพลัง
ดูทั้งหมด