กิจการนักเรียน | บุคลากร | พัฒนาผู้เรียน | วิชาการ
ระบบ งานฐานข้อมูล โรงเรียนบัวขาว
Buakhao School Database System
| สารสนเทศ | ข่าวสาร | ภาพวีดิทัศน์ | ห้องสมุด | ผลงาน |
< สารสนเทศ > - ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
- แนวการจัดการศึกษา
- สารสนเทศด้านบุคลากร
- สารสนเทศด้านนักเรียน
- สารสนเทศด้านผลสัมฤทธิ์
- เกียรติยศและความภาคภูมิใจ
< กระดานข่าว > -
-
-
-
-
-
< ภาพวีดิทัศน์ > -
-
-
< ห้องสมุด > -
-
-
< ผลงาน > 520130 กีฬานักเรียน อปท. ยี่สกเกมส์ 2552
โดย: วัชิระ พนมแก่นณ์
511129 กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๕ 2551
โดย: วัชิระ พนมแก่นณ์
561026 เหรียญทอง วิ่ง 800 เมตร รุ่นอายุ 18 ปี ชาย
โดย: วัชิระ พนมแก่นณ์
- 541028 กีฬานักเรียน อปท. ครั้งที่ 29 รอบคัดเลือก จ.อุบลราชธานี นครเทียนเกมส์
โดย: วัชิระ พนมแก่นณ์
- 540326 กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 27 อุตรดิตถ์เกมส์
โดย: วัชิระ พนมแก่นณ์
- 491019 กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิค - กีฬาปลอดบุหรี่ 2549
โดย: วัชิระ พนมแก่นณ์
< ผลงานวิชาการ > การพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ รายวิชาเพิ่มเติมชีวว...
โดย: นุช เข็มรัมย์
ผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร โดยใช้การเ...
โดย:
รายงานการใช้การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไ...
โดย: กัญณภัทร แสนพวง
- การศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์เพื่อพัฒนา ทักษะการคิ...
โดย: สุภาพร ชมระกา
- ผลการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โดย: ศุภมัญชุ์ เครือเทียร
- รายงานผลการใช้ชุดฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง ระบบนิ...
โดย: พัชนียา ยุระตา