กิจการนักเรียน | บุคลากร | พัฒนาผู้เรียน | วิชาการ
ระบบ งานฐานข้อมูล โรงเรียนบัวขาว
Buakhao School Database System
| สารสนเทศ | ข่าวสาร | ภาพวีดิทัศน์ | ห้องสมุด | ผลงาน |
< สารสนเทศ > - ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
- แนวการจัดการศึกษา
- สารสนเทศด้านบุคลากร
- สารสนเทศด้านนักเรียน
- สารสนเทศด้านผลสัมฤทธิ์
- เกียรติยศและความภาคภูมิใจ
< กระดานข่าว > -
-
-
-
-
-
< ภาพวีดิทัศน์ > -
-
-
< ห้องสมุด > -
-
-
< ผลงาน > 521030 กีฬานักเรียน อปท. ศรีลำดวนเกมส์ 2552
โดย: วัชิระ พนมแก่นณ์
561028 เหรียญทอง วิ่ง 1,500 เมตร รุ่นอายุ 18 ปี ชาย
โดย: วัชิระ พนมแก่นณ์
561028 เหรียญทอง วิ่ง 1,500 เมตร รุ่นอายุ 16 ปี ชาย
โดย: วัชิระ พนมแก่นณ์
- 541028 กีฬานักเรียน อปท. ครั้งที่ 29 รอบคัดเลือก จ.อุบลราชธานี นครเทียนเกมส์
โดย: วัชิระ พนมแก่นณ์
- 500510 กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๖ 2550
โดย: วัชิระ พนมแก่นณ์
- 561028 เหรียญทองแดง วิ่งผลัด 4x400 เมตร รุ่นอายุ 18 ปี ชาย
โดย: วัชิระ พนมแก่นณ์
< ผลงานวิชาการ > การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบแบบฝึกทักษะก...
โดย: นันทนา ศรีจำพลัง
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อ...
โดย: นุชนาท โชติบุญ
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาไทยที่ส่งเสริมทักษะการอ่าน การสร้าง...
โดย: กัญณภัทร แสนพวง
- ผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ...
โดย:
- การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โดย: มะรุธ เครือเทียร
- รายงานผลการเรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น เรื่องเพศศึกษาเพื่อพัฒนาความฉลาดทางจริยธร...
โดย: