|กิจกรรม| นักเรียน | บุคลากร | วิชาการ |ห้องเรียน |ห้องสมุด|
ระบบงานฐานข้อมูล โรงเรียนบัวขาว
|สารสนเทศ|ประชาสัมพันธ์|ห้องภาพ|วีดิทัศน์|ผลงาน|อนามัย|
SCHOOL DATABASE SYSTEM  
EN TH
< สารสนเทศ > - ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
- แนวการจัดการศึกษา
- สารสนเทศด้านบุคลากร
- สารสนเทศด้านนักเรียน
- สารสนเทศด้านผลสัมฤทธิ์
- เกียรติยศและความภาคภูมิใจ
- อื่นๆ
< ประชาสัมพันธ์ > ระบบแจ้งเตือนผู้ปกครองผ่านLINE
ระบบแจ้งเตือน ข้อมูลนักเรียนถึงผู้ปก...
การเปิดภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2567
โรงเรียนบัวขาว สังกัด องค์การบริหารส...
- รายงานตัวและมอบตัวนักเรียนใหม่ 2567
- 20มีนาคม วันสถาปนา รร.บัวขาว
< ห้องแสดงภาพ >

ประชุมผู้ปกครอฯ

งานเจ้าปู่58 Bฯ

ค่ายรักเรียนเขฯ

ทำความสะอาด58

กรีฑาไทคัพ58

ผ้าป่า58
< ห้องแสดงวีดิทัศน์ >

นำเสนอโรงเรียนฯ

คริสต์มาสปีใหมฯ

สุขศึกษาพลศึกษฯ

วันสงกรานต์

เกษียณอายุราชกฯ

นักศึกษาวิชาทหฯ
< ผลงาน > 561028 เหรียญทอง วิ่ง 1,500 เมตร รุ่...
โดย: Adm Bks
5เหรียญทอง คัดภาค กีฬาเยาวชนแห่งชาติ...
โดย: Adm Bks
- แบบทดสอบก่อนเรียน
โดย: ยุพาภรณ์ สาระขันธ์
- กีฬานักเรียน อปท. ครั้งที่ 30 รอบคัดเลือก...
โดย: Adm Bks
< ผลงานวิชาการ > รายงานการใช้การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรี...
โดย: กัญณภัทร แสนพวง
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความ...
โดย: อัจฉรา ไชยขันธุ์
- ผลการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านจับใจความ ...
โดย: ศุภมัญชุ์ เครือเทียร
- การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้แบบฝึ...
โดย: นุชนาท โชติบุญ