กิจการนักเรียน | บุคลากร | พัฒนาผู้เรียน | วิชาการ
ระบบ งานฐานข้อมูล โรงเรียนบัวขาว
Buakhao School Database System
| สารสนเทศ | ข่าวสาร | ภาพวีดิทัศน์ | ห้องสมุด | ผลงาน |
< สารสนเทศ > - ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
- แนวการจัดการศึกษา
- สารสนเทศด้านบุคลากร
- สารสนเทศด้านนักเรียน
- สารสนเทศด้านผลสัมฤทธิ์
- เกียรติยศและความภาคภูมิใจ
< กระดานข่าว > -
-
-
-
-
-
< ภาพวีดิทัศน์ > -
-
-
< ห้องสมุด > -
-
-
< ผลงาน > 561026 เหรียญทองแดง วิ่ง 800 เมตร รุ่นอายุ 16 ปี หญิง
โดย: วัชิระ พนมแก่นณ์
แบบทดสอบก่อนเรียน
โดย: ยุพาภรณ์ บุ่งวิเศษ
490429 กรีฑาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 52
โดย: วัชิระ พนมแก่นณ์
>>>530929 กรีฑาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยฯ ครั้งที่๕๖ 2553 โดย: วัชิระ พนมแก่นณ์
>>>โปรแกรมมิ่งด้านธุรกิจ โดย: ไทยสมุทร พลหงษ์
>>>561026 เหรียญทอง วิ่ง 800 เมตร รุ่นอายุ 16 ปี ชาย โดย: วัชิระ พนมแก่นณ์
< ผลงานวิชาการ > การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีท...
โดย: มะรุธ เครือเทียร
ผลการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป...
โดย: ศุภมัญชุ์ เครือเทียร
รายงานผลการใช้ชุดฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์พื้...
โดย: พัชนียา ยุระตา
>>>การพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ รายวิชาเพิ่มเติมชีวว...
โดย: นุช เข็มรัมย์
>>>ผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร โดยใช้การเ...
โดย: สมจิต พงษ์มา
>>>การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบแบบฝึกทักษะก...
โดย: นันทนา ศรีจำพลัง