กิจกรรม | นักเรียน | บุคลากร | วิชาการ | ห้องเรียน | อนามัย
ระบบ งานฐานข้อมูล โรงเรียนบัวขาว
Buakhao School Database System
EN TH
< สารสนเทศ > - ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
- แนวการจัดการศึกษา
- สารสนเทศด้านบุคลากร
- สารสนเทศด้านนักเรียน
- สารสนเทศด้านผลสัมฤทธิ์
- เกียรติยศและความภาคภูมิใจ
< กระดานข่าว > -
-
-
-
-
-
< รูปภาพ > -
-
-
< วีดิทัศน์ > -
-
-
< ผลงาน > กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิค - กีฬาปลอดบุหรี่ 2548
โดย: Adm Bks
490429 กรีฑาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 52
โดย: Adm Bks
491008 กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๘ 2549
โดย: Adm Bks
- 500510 กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๖ 2550
โดย: Adm Bks
- 531119 กีฬานักเรียน อปท. ครั้งที่ ๒๘ รอบคัดเลือก ระดับภาค
โดย: Adm Bks
- 521203 กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๑ 2552
โดย: Adm Bks
< ผลงานวิชาการ > การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจ เรื่อง ระบบประสาทและอวัย...
โดย: อัจฉรา ไชยขันธุ์
รายงานผลการเรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น เรื่องเพศศึกษาเพื่อพัฒนา...
โดย:
ผลการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป...
โดย: ศุภมัญชุ์ เครือเทียร
- การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ประกอบการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน...
โดย: สุภาพร ชมระกา
- การพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ รายวิชาเพิ่มเติมชีววิทยา 1
โดย: นุช เข็มรัมย์
- การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบแบบฝึกทักษะการแก้ปัญหา วิชาคณ...
โดย: นันทนา ศรีจำพลัง