กิจการนักเรียน | บุคลากร | พัฒนาผู้เรียน | วิชาการ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   ActivityBkS
รหัสประชาชน
รหัสผ่าน
Login
< 22111|ลูกเสือ ม1 กอง1 >
ครูผู้สอน:
ระดับชั้น: 1
จำนวนที่รับ: 45 คน
สถานที่เรียน:
จำนวนที่ลงทะเบียน: 41 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 22112|ลูกเสือ ม1 กอง2 >
ครูผู้สอน:
ระดับชั้น: 1
จำนวนที่รับ: 45 คน
สถานที่เรียน:
จำนวนที่ลงทะเบียน: 42 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 22113|ลูกเสือ ม1 กอง3 >
ครูผู้สอน:
ระดับชั้น: 1
จำนวนที่รับ: 50 คน
สถานที่เรียน:
จำนวนที่ลงทะเบียน: 42 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 22114|ลูกเสือ ม1 กอง4 >
ครูผู้สอน:
ระดับชั้น: 1
จำนวนที่รับ: 40 คน
สถานที่เรียน:
จำนวนที่ลงทะเบียน: 45 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 22115|ลูกเสือ ม1 กอง5 >
ครูผู้สอน:
ระดับชั้น: 1
จำนวนที่รับ: 40 คน
สถานที่เรียน:
จำนวนที่ลงทะเบียน: 44 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 22121|ลูกเสือ ม2 กอง1 >
ครูผู้สอน:
ระดับชั้น: 2
จำนวนที่รับ: 49 คน
สถานที่เรียน:
จำนวนที่ลงทะเบียน: 38 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 22122|ลูกเสือ ม2 กอง2 >
ครูผู้สอน:
ระดับชั้น: 2
จำนวนที่รับ: 37 คน
สถานที่เรียน:
จำนวนที่ลงทะเบียน: 40 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 22123|ลูกเสือ ม2 กอง3 >
ครูผู้สอน: ลูกเสือ ม.2กอง 3
ระดับชั้น: 2
จำนวนที่รับ: 41 คน
สถานที่เรียน: สนามฟุตบอล
จำนวนที่ลงทะเบียน: 41 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 22124|ลูกเสือ ม2 กอง4 >
ครูผู้สอน:
ระดับชั้น: 2
จำนวนที่รับ: 40 คน
สถานที่เรียน:
จำนวนที่ลงทะเบียน: 35 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 22125|ลูกเสือ ม2 กอง5 >
ครูผู้สอน:
ระดับชั้น: 2
จำนวนที่รับ: 40 คน
สถานที่เรียน:
จำนวนที่ลงทะเบียน: 37 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 22131|ลูกเสือ ม3 กอง1 >
ครูผู้สอน:
ระดับชั้น: 3
จำนวนที่รับ: 40 คน
สถานที่เรียน:
จำนวนที่ลงทะเบียน: 0 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 22132|ลูกเสือ ม3 กอง2 >
ครูผู้สอน:
ระดับชั้น: 3
จำนวนที่รับ: 40 คน
สถานที่เรียน:
จำนวนที่ลงทะเบียน: 30 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 22133|ลูกเสือ ม3 กอง3 >
ครูผู้สอน:
ระดับชั้น: 3
จำนวนที่รับ: 40 คน
สถานที่เรียน:
จำนวนที่ลงทะเบียน: 39 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 22134|ลูกเสือ ม3 กอง4 >
ครูผู้สอน:
ระดับชั้น: 3
จำนวนที่รับ: 40 คน
สถานที่เรียน:
จำนวนที่ลงทะเบียน: 35 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 22135|ลูกเสือ ม3 กอง5 >
ครูผู้สอน: ลูกเสือ ม.3กอง 5
ระดับชั้น: 3
จำนวนที่รับ: 40 คน
สถานที่เรียน: สนามฟุตบอล
จำนวนที่ลงทะเบียน: 37 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 22211|เนตรนารี ม.1 >
ครูผู้สอน: เนตรนารี ม.1กอง1
ระดับชั้น: 1
จำนวนที่รับ: 88 คน
สถานที่เรียน: สนาม
จำนวนที่ลงทะเบียน: 88 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 22221|เนตรนารี ม2 กอง1 >
ครูผู้สอน:
ระดับชั้น: 2
จำนวนที่รับ: 49 คน
สถานที่เรียน:
จำนวนที่ลงทะเบียน: 45 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 22222|เนตรนารี ม.2 กอง2 >
ครูผู้สอน: เนตรนารี ม.2กอง2
ระดับชั้น: 2
จำนวนที่รับ: 30 คน
สถานที่เรียน: ห้อง ม.2/2
จำนวนที่ลงทะเบียน: 41 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 2231|เนตรนารี ม3 กอง1 >
ครูผู้สอน: นางนุชนาท โชติบุญ
ระดับชั้น: 3
จำนวนที่รับ: 40 คน
สถานที่เรียน: ห้อง 1/1
จำนวนที่ลงทะเบียน: 52 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 22311|ยุวกาชาด ม.1 >
ครูผู้สอน: ยุวกาชาด ม.1
ระดับชั้น: 1
จำนวนที่รับ: 90 คน
สถานที่เรียน: สนาม
จำนวนที่ลงทะเบียน: 83 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 2232|เนตรนารี ม3 กอง 2 >
ครูผู้สอน: เนตรนารี ม.3กอง2
ระดับชั้น: ม3
จำนวนที่รับ: 40 คน
สถานที่เรียน: สนามฟุตบอล
จำนวนที่ลงทะเบียน: 40 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 22321|ยุวกาชาด ม2 >
ครูผู้สอน:
ระดับชั้น: 2
จำนวนที่รับ: 74 คน
สถานที่เรียน:
จำนวนที่ลงทะเบียน: 81 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 22331|ยุวกาชาด ม3 >
ครูผู้สอน:
ระดับชั้น: 3
จำนวนที่รับ: 90 คน
สถานที่เรียน:
จำนวนที่ลงทะเบียน: 73 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 22411|ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ม.1 >
ครูผู้สอน: ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ม.1
ระดับชั้น: 1W
จำนวนที่รับ: 89 คน
สถานที่เรียน: สนาม
จำนวนที่ลงทะเบียน: 89 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 22421|ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ม2 >
ครูผู้สอน:
ระดับชั้น: 2
จำนวนที่รับ: 80 คน
สถานที่เรียน:
จำนวนที่ลงทะเบียน: 85 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด

< 22431|ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ม3 >
ครูผู้สอน:
ระดับชั้น: 3
จำนวนที่รับ: 80 คน
สถานที่เรียน:
จำนวนที่ลงทะเบียน: 82 คน
สถานะการลงทะเบียน
ปิด